Novinky

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" prístroj za nový
model ULTRA.
Pre podrobnosti kliknite
na žltú ikonu E-SHOP


Pri nákupe na IČO
možno zlúčiť fakturované
položky napríklad ako
"Merací prístroj" a pod.
Nákup možno dať do
účtovníctva ľubovoľné
firmy i s odpisom DPH.

10.1.2018 vložená nová
sekcia -Čo je NANO,
Koloid, ION, MONOATOM.

Na stránkach sa v januári
2018 ďalej pracuje.

V januári 2018 budeme
novo ponúkať okrem
striebra a zlata tiež platinu.

V januári 2018 spústíme
stránky taktiež v angličtine.


 

 

ČO JE NANOČASTICOVÉ, KOLOIDNÉ, IÓNOVÉ A MONOATOMICKÉ

1. NUTNÝ ZÁKLAD PRE POCHOPENIE SÚVISLOSTÍ
2. ROZDIEL MEDZI KOLOIDNÝMI, NANOČASTICOVÝMI, IÓNICKÝMI A MONOATOMICKÝMI KOVMINižšie uvedené údaje sú spracované tak, aby inak zložité problematike mohol porozumieť každý záujemca. Z tohto dôvodu sú dáta veľmi zjednodušená, nepoužívajú správné odborné výrazy ani podrobne nepopisujú prebiehajúce elektro - chemické deje pri výrobe a skladovaní.

1. Nutný základ pre pochopenie súvislostí:

Môžeme sa stretnúť s názorom, že je pre likvidáciu niektorého patogénu (napríklad baktérie alebo vírusu) vždy nutné, aby mali strieborné častice menšiu veľkosť než sám patogén.
S tým sa nedá vo všetkých prípadoch súhlasiť:
Pokiaľ má baktérie veľkosť napríklad 10 nanometrov a strieborná častice 1 nanometer nemôže do nej striebro ľahko preniknúť.
Pre predstavu veľkosti - je to ako by mal do človeka preniknúť 10x menší predmet teda napríklad futbalová lopta. Aby mohla strieborná častice fyzicky preniknúť do vnútorných štruktúr patogénu, musela by mať veľkosť asi 100x menšiu než patogén.

Priame preniknutie častíc do patogénov nie je pri liečbe časté a mnohokrát ani efektívne.
V chorom organizme môžu byť počty patogénov astronomické. Strieborných častíc použitých pri liečbe je ale v porovnaní s počtami patogénov len relatívne malé množstvo.
Aj v menšom zastúpení strieborných častíc je liečba preukázateľne účinná a to dokonca aj na zdravotné problémy, ktoré s patogénmi nesúvisí. Napríklad na problémy bolestivého svalstva, väzov, niektoré degeneratívne zmeny a pod.

Ako je teda možné, že dokonca aj o niečo väčšia strieborná častice ako je sám patogén ho dokáže  eliminovať (zmeniť, odstrániť)?

Vo väčšine prípadov prebieha liečba na len princípe "dotyku" častice rýdzeho kovu s následnou zmenou vibrácie patogénu (pretaktovanie), zmenou jeho vyžarovania, autodeštrukcie, alebo jeho premenou.
Presnejšie fungovanie je na vysvetlenie zložité a preto si pomôžeme prirovnaním:

U človeka má na životné postoje, správanie i duševné zdravie zásadný vplyv aké informácie prijíma zo svojho okolia. Využíva k tomu iba vnemy ako zrak, sluch, alebo hmat. Žiadny predmet (častice) do človeka fyzicky nepreniká a napriek tomu majú len obyčajné vnemy úplne zásadný vplyv na fyzické prejavy takéhoto jedinca. Teda konanie dobra, alebo zla je zvyčajne len následkom odovzdané informácie.
Slovo informácia znamená in-formation(in-vnútorný) (formation formovanie/programovanie).
Napríklad stretnutie jedného človeka s iným (autoritou), televízie, alebo aj kniha môže zmeniť uvažovania človeka a jeho konanie.

Stretnutie patogénu s potencovanou striebornou časticou tak často predstavuje zmenu správania patogénu, alebo zmenu jeho vyžarovania (nastolenie poriadku).
Väčšina bežných patogénov sú v našom organizme v malej miere neustále a neškodí nám. Nie je teda správne si myslieť, že striebro má v organizme vždy len "zabíjať" nepriateľské patogény.
Tie majú totiž ešte lepšiu schopnosť meniť svoje správanie ako človek, ktorý je zviazaný návykmi.
Samozrejme môžu byť v organizme aj patogény, ktoré je potrebné pri liečbe zlikvidovať a striebro to dokáže, ale neplatí to vždy.

Využívanie týchto princípov pri riadenej výrobe predstavuje jeden z najväčších úspechov našich generátorov Silver MEDIC®.

O fungovaní organizmu vieme len veľmi málo. Ten sa riadi zložitými pochodmi, ktoré preukázateľne naznačujú jeho akúsi vnútornú inteligenciu.
Aj samotný fakt, či si striebro (liek) pripravíte sami, alebo si ho od niekoho kúpite má na úspech liečby podstatný vplyv.

2. Rozdiel medzi koloidným, nanočasticovým, iónickým a monoatomickým.


   NANOČASTICOVÉ STRIEBRO  Silver MEDIC® – technológia NANO:   
Počas riadenej výroby sa z povrchu elektród pomaly oddeľujú veľmi malé častice rýdzeho kovu v obvyklej veľkosti 1-30 nanometrov.
Tieto častice sú meniacim sa elektrickým poľom pri výrobe ovplyvňované tak, aby na svojom povrchu vytvárali elektrický náboj (elektro obal).

Tento elektrický obal sa na povrchu oddelených častíc udržiava po dobu výroby i odporúčaného skladovania. Takto vyrobené častice sa drží od seba oddelené a nijako nereagujú medzi sebou ani stopovými látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík).
Každá aj technicky veľmi náročne vyčistená voda stopy týchto látok obsahuje.


Výhody:      Nanočastice prenikajú ľahko pokožkou, tkanivami aj do nervovej sústavy.
Nevýhody:  Výroba je dlhšia.
                    Pre niektoré ochorenia nemusí byť nanočastice optimálna formou podania.


          KOLOIDNÉ STRIEBRO  Silver MEDIC® - technológia COLLOID:
Pri riadenej výrobe sa z elektród pomerne rýchlo odlučujú celé skupiny stabilných častíc obvyklej veľkosti 10-100 nanometrov.
Na ich povrchu prístroj vytvára počas výroby len dočasný elektrický obal iné polarity a intenzity, než pri výrobe nanočásticového striebra.
Tento elektrický obal zabraňuje zámerne len po dobu niekoľkých hodín vzájomnej reakcii nielen medzi jednotlivými oddelenými časticami, ale aj medzi stopovými látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík).

Po niekoľkých hodinách od ukončenia výroby sa časť dočasného elektrického poľa "vybije" a častice sa tak môžu svojim povrchom výrazne priblížiť nielen k "susediacej" striebornej častici, ale tiež sa chemicky naviazať na stopy minerálnych látok, ktoré sú obsiahnuté vo vode.
Nejedná sa o klastre (zhluky degradovaných častíc striebra).
Po niekoľkých hodinách od ukončenia výroby tak vznikne pevná a stabilná takzvaná štrukturálna zlúčenina.
Vytvorenie tejto zlúčeniny môže prezrádzať aj postupné zlatisté zafarbenie rôznej intenzity.
U niektorých ochorení je výhodnejšie podať rýdzi kov vo forme zlúčeniny, než ako nanočastice.
Prípadne sa obe technológie NANO a koloid počas užívania kombinujú (napríklad pri závažných pľúcnych infekciách, alebo chronických ochorení).

Výhody:      Veľmi rýchla výroba. Účinné na väčšinu bežných ochorení.
Nevýhody:  Obmedzená schopnosť prenikať pokožkou, hlieny, tkanívom a nervovou sústavou.


     INFORMAČNÉ STRIEBRO  Silver MEDIC® – technológia  SPECIAL:
Pri riadenej výrobe sa z elektród oddeľujú takmer nemerateľná len stopové množstvá rýdzeho kovu. Tieto stopy (nedajú sa nazývať časticami) prístroj postupne rozvibruje frekvenciami, ktoré používa organizmus na svoju regeneráciu. Ide tak o typický produkt informačnej medicíny.
Rýdzeho kovu je síce obsiahnuté vo vyrobenom produkte len nepatrne množstvo, ale je vystavené po dobu desiatok minút intenzívnemu riadenému dynamickému pohybu (potencovaniu).

Výhody:      Veľmi rýchla výroba. Vhodné pre očistu a regeneráciu organizmu.
Nevýhody:  Neúčinné pre boj s infekciami (zápalmi, baktérie, vírusy).


                                                  IÓNICKÉ STRIEBRO:
Ióny = ak opomenieme monoatomické kovy (popísané nižšie) sú ióny tie najmenšie častice oddeliteľné z drahého kovu (ióny sú neporovnateľne menšie ako nanočastice).
Ióny sa v určitom percente samovoľne odlučujú do každého vyrábaného produktu a je jedno, či sa vyrába koloidné, alebo nanočiasticové striebro.
Cielene ale čisto ionické kovy nie je efektívne vyrábať, aj keď to technicky možné je.

U striebra, alebo napríklad pri zinku možno iónov na liečbu použiť len obmedzene a stačí na to ono malé množstvo obsiahnuté v každom vyrobenom produkte (NANO, KOLOID, SPECIAL).
Iná situácia je napríklad u zlata, alebo platiny.
Tieto dva kovy naopak majú veľmi dobrý účinok, ak je pri výrobe odlučovanie väčšie množstvo iónov a menej nanočastíc.
Aj to zabezpečuje automatika prístroja Silver MEDIC®, kedy prístroj automaticky rozlišuje s akým kovom počas výroby pracuje a podľa toho upravuje výrobné parametre.


Výhody:      U riadenejvýroby možno prednosti iónov využívať typicky u kovov s vysokou atómovou
                    hmotnosťou, ako napríklad zlato alebo platina.
Nevýhody:  V čisto ionické forme len obmedzené možnosti využitia.


                                                  MONOATOMICKÉ KOVY:
Záujem o monoatomické zlato vzbudili informácie o jeho údajne mimoriadnych schopnostiach ovplyvňovať mentálne pochody človeka, umožňovať prepojenie oboch mozgových hemisfér, nadviazať spojenie s univerzom, zabraňovať starnutiu a podobne.
Popisovaných efektov mali dosahovať pri použití monoatomického zlata už starí Egypťania.
Tieto úžasné vlastnosti sa bohužiaľ nikdy nepotvrdili a zostali len v rovine špekulácií aj preto, že v alchymistami opísanom skupenstve zlato nie je k dispozícii. Podľa pôvodných prameňov sa má jednať o jemný, svetlý prášok vzhľadovo podobný bóraxu. Nejedná sa o tekutinu.

Nenašli sme nikde v Európe výrobcu alebo pracovisko, kde by vyrábali Monoatomické zlato.
Pod týmto názvom sa preto ponúkajú rôzne tekuté produkty na vodnej, alebo alkoholovej báze vyrobené napríklad z chloridu zlatistého, alebo z atómov kovov dočasne oddelených pomocou silného magnetického poľa.
Niektoré z týchto produktov sú kvalitne vyrobené, nejedná sa však o monoatomické zlato u ktorého sú popisované ony zázračné účinky.
Ak by to pravda bola, vyzeralo by to na svete už dávno inak. Je mnoho extrémne bohatých ľudí, ktorí sú aj naďalej chorí a starnú.

Monoatomické kovy preto z nášho pohľadu nepredstavujú lepšiu alternatívu než napríklad technológie NANO, KOLOID, alebo SPECIAL.Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva.
Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus