AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

ČO JE TO NANOČASTICOVÉ, KOLOIDNÉ, IÓNOVÉ A MONOATOMICKÉ

1. ZÁKLAD PRE POCHOPENIE SÚVISLOSTÍ
2. ROZDIEL MEDZI KOLOIDNÝMI, NANOČASTICOVÝMI, IÓNICKÝMI A MONOATOMICKÝMI KOVMINižšie uvedené údaje sú spracované tak, aby inak zložité problematike mohol porozumieť každý záujemca. Z tohto dôvodu sú dáta veľmi zjednodušená, nepoužívajú správné odborné výrazy ani podrobne nepopisujú prebiehajúce elektro - chemické deje pri výrobe a skladovaní.

1. Základ pre pochopenie súvislostí:

Môžeme sa stretnúť s názorom, že pre likvidáciu niektorého patogéna (napríklad baktérie alebo vírusu) je vždy nutné, aby mali strieborné častice menšiu veľkosť než sám patogén.
S tým nemožno vo všetkých prípadoch súhlasiť:
Pokiaľ má baktérie veľkosť napríklad 10 nanometrov a strieborná častice 1 nanometer nemôže do nej striebro ľahko preniknúť.
Pre predstavu veľkosti - je to ako by mal do človeka preniknúť 10x menší predmet teda napríklad futbalová lopta. Aby mohla strieborná častice fyzicky preniknúť do vnútorných štruktúr patogénu, musela by mať veľkosť asi 100x menšiu ako patogén.

Priame prenikanie častíc do patogénov nie je pri liečbe nutné a mnohokrát ani efektívne.

V chorom organizme môžu byť počty patogénov astronomické. Strieborných častíc použitých pri liečbe je ale v porovnaní s počtami patogénov len relatívne malé množstvo.
Aj pri menšom počte strieborných častíc je liečba preukázateľne účinná a to dokonca aj na zdravotné problémy, ktoré s patogénmi nesúvisia ako napríklad bolestivosť kĺbov.

Ako je teda možné, že dokonca aj o niečo väčšie strieborná častice ako je sám patogén ho dokáže eliminovať (zmeniť, odstrániť)?
Liečba prebieha často len na princípe "dotyku" častice rýdzeho kovu s následnou zmenou vibrácie patogénu (pretaktovanie), zmenou jeho vyžarovania, autodeštrukcie, alebo jeho premenou.

Na vysvetlenie je to zložité a preto použijeme prirovnanie:
U organizmu (človeka) má na jeho životné postoje, správanie i zdravie zásadný vplyv aké informácie prijíma zo svojho okolia. Využíva k tomu iba vnemy ako zrak, sluch, alebo hmat.
Aj obyčajné informácie majú úplne zásadný vplyv na konanie dobra, alebo zla.
Slovo informácie znamená in-formation (in-vnútorný)(formation formovanie/programovanie).
Stretnutie jedného človeka s iným (autoritou), televízia, film, alebo aj jediná kniha môže zmeniť
uvažovanie človeka a jeho konanie.

Stretnutie patogénu s zosilnenou časticou drahého kovu, často predstavuje zmenu správania
patogénu, alebo zmenu jeho vyžarovania (nastolenie poriadku).

Častice nemusí vždy do patogénu fyzicky preniknúť, alebo ho priamo likvidovať.
Veľká časť patogénov sa počas liečby obvykle len premieňa (fyzicky nikam nemizne).

Nie je teda správne si myslieť, že striebro má v organizme vždy len "zabíjať" nepriateľské patogény.
Samozrejme môžu byť v organizme aj patogény, ktoré je potrebné pri liečbe zlikvidovať a striebro to dokáže - ale neplatí to vždy.

Náš organizmus sa riadi zložitými procesmi, ktoré preukázateľne naznačujú jeho akúsi vnútornú inteligenciu. Tú do istej miery majú aj patogény.
Väčšinou nevieme prečo sa u niekoho choroba objaví a u iného nie a ani nedokážeme často rozlíšiť čo vytvorilo telo pre svoju záchranu a čo vytvorili patogény pre jeho poškodenie.

Nevieme ešte presne prečo tomu tak je, ale správne pripravený produkt z rýdzeho kovu to na rozdiel od priemyselne vyrábaných liečiv dokáže rozlíšiť.
Aj samotný fakt, či si striebro (liek) pripravíte sami, alebo si ho od niekoho kúpite má na úspech liečby vplyv.

Využívanie princípov plne riadené potenciované výroby koloidov a nonočástic, predstavuje jeden z najväčších úspechov našich generátorov Silver MEDIC.

2. Rozdiel medzi koloidným, nanočasticovým, iónickým a monoatomickým. 


 
               NANOSTRIEBRO Silver MEDIC - technológia NANO:
Počas riadenej výroby sa z povrchu elektród pomaly oddeľujú veľmi malé častice rýdzeho kovu v
 obvyklej veľkosti 1-30 nanometrov.
 Tieto častice sú meniacim sa elektrickým poľom pri výrobe ovplyvňované tak, aby na svojom
 povrchu vytvárali elektrický náboj (elektro obal).

 Tento elektrický obal sa na povrchu oddelených častíc udržiava počas výroby aj po dobu
 odporúčaného skladovania (elektrický náboj okrem iného zvyšuje účinnosť vyrobeného produktu).
 Takto vyrobené častice sa drží od seba oddelené a nijako nereagujú medzi sebou ani stopovými
 látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík). Stopy týchto látok obsahuje každá aj
 technicky veľmi náročne vyčistená voda.

      Výhody:  Veľmi rýchla výroba.
                      Nanočastice prenikajú ľahko pokožkou, tkanivami aj do nervovej sústavy.
  Nevýhody:  Pre niektoré ochorenia nemusí byť nanočastice optimálnou formou podania.

U NANOČASTÍC SA VYUŽÍVA DRAHÝ KOV V PÔVODNEJ NEZMENENEJ FORME.


       KOLOIDNÉ STRIEBRO Silver MEDIC - technológia COLLOID:
Pri riadenej výrobe sa z elektród pomerne rýchlo odlučujú celé skupiny stabilných častíc obvyklej
veľkosti 10-100 nanometrov.
Na ich povrchu prístroj vytvára počas výroby len dočasný elektrický obal iné polarity a intenzity,
než pri výrobe nanočásticového striebra. Tento elektrický obal zabraňuje zámerne (len po dobu
niekoľkých hodín) vzájomnej reakcii nielen medzi jednotlivými oddelenými časticami, ale aj medzi
stopovými látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík).

Po niekoľkých hodinách od ukončenia výroby sa časť dočasného elektrického poľa "vybije" a
častice sa tak môžu svojim povrchom výrazne priblížiť nielen k "susediacim" strieborným časticiam,
ale tiež sa chemicky naviazať na stopy minerálnych látok, ktoré sú obsiahnuté vo vode.
Nejedná sa o klastre (zhluky degradovaných častíc striebra).

 Po niekoľkých hodinách od ukončenia výroby tak vznikne pevná a stabilná takzvaná štrukturálna
 zlúčenina.
 Vytvorenie tejto zlúčeniny môže prezrádzať aj postupné zlatisté zafarbenie rôznej intenzity.
 U niektorých ochorení je výhodnejšie podať rýdzi kov vo forme zlúčeniny, než ako nanočastice.
 Prípadne sa obe technológie NANO a KOLOID počas užívania kombinujú (napríklad pri závažných
 pľúcnych infekciách, alebo chronických ochorení).

      Výhody:  Veľmi rýchla výroba. Účinné na väčšinu bežných ochorení.
  Nevýhody:  Obmedzená schopnosť prenikať pokožkou, hlieny, tkanívom a nervovou sústavou.

U KOLOIDOV SA VYUŽÍVA DRAHÝ KOV VO FORME SLÚČENINY.


     INFORMAČNÉ STRIEBRO Silver MEDIC - technológia SPECIAL:
Pri riadenej výrobe sa z elektród oddeľujú takmer nemerateľná len stopové množstvá rýdzeho
kovu. Tieto stopy (nedajú sa nazývať časticami) prístroj postupne rozvibruje frekvenciami, ktoré
používa organizmus na svoju regeneráciu. Ide tak o typický produkt informačnej medicíny.
 
Rýdzeho kovu je síce obsiahnuté vo vyrobenom produkte len nepatrné množstvo, ale vznikajúci
produkt je vystavený po dobu desiatok minút intenzívnemu riadenému dynamickému pohybu
(takzvanému potencovaniu). 

      Výhody:  Veľmi rýchla výroba. Vhodné pre očistu a regeneráciu organizmu.
  Nevýhody:  Neúčinné pre boj s infekciami (zápalmi, baktérie, vírusy).

U ŠPECIÁLU SA VYUŽÍVA DRAHÝ KOV LEN VO STOPOVOM MNOŽSTVE.


                                          IÓNICKÉ STRIEBRO:
Ak opomenieme monoatomické kovy (popísané nižšie) sú ióny tie najmenšie častice oddeliteľné z drahého kovu (ióny sú neporovnateľne menšie ako nanočastice).
Ióny sa počas výroby odlučujú do každého vyrábaného produktu a je jedno, či sa vyrába koloidný,
alebo nanočasticový produkt.

U striebra, alebo napríklad u zinku sa iónov na liečbu využíva menej a stačí na to množstvo
obsiahnuté v každom vyrobenom produkte (NANO, KOLOID, SPECIAL).

Iná situácia je u zlata.
Zlato má veľmi dobrý účinok, ak je pri výrobe odlučované väčšie množstvo iónov a naopak menej nanočastíc. Optimálne zloženie vyrábaného produktu zaisťuje automatika prístroja Silver MEDIC.

      Výhody:  U riadenejvýroby možno prednosti iónov využívať najlepšie u kovov s vysokou
                     atómovou hmotnosťou, ako napríklad zlato.
  Nevýhody:  V čisto ionické forme len obmedzené možnosti využitia.

IÓNY SÚ OBSIAHNUTÉ V KAŽDOU PRODUKE (NANO, KOLOID AJ SPECIAL).

                                              
                                                        MONOATOMICKÉ KOVY:
Záujem o monoatomické zlato vzbudili informácie o jeho údajne mimoriadnych schopnostiach ovplyvňovať mentálne pochody človeka, umožňovať prepojenie oboch mozgových hemisfér, nadviazať spojenie s univerzom, zabraňovať starnutiu a podobne.
Popisovaných efektov mali dosahovať pri použití monoatomického zlata (slnečného prachu) už starí Egypťania.
Tieto úžasné vlastnosti sa bohužiaľ nikdy nepotvrdili a zostali len v rovine špekulácií aj preto, že v opísanom skupenstve zlato nie je k dispozícii. Podľa pôvodných prameňov sa má jednať o jemný, svetlý prášok vzhľadovo podobný bóraxu. Nejedná sa o tekutinu.

Nenašli sme nikde v Európe výrobcu alebo pracovisko, kde by vyrábali Monoatomické zlato.
Pod týmto názvom sa preto ponúkajú rôzne tekuté produkty na vodnej, alebo alkoholovej báze vyrobené napríklad z chloridu zlatistého, alebo z atómov kovov dočasne oddelených pomocou silného magnetického poľa.

Niektoré z týchto produktov sú kvalitne vyrobené, nejedná sa však o monoatomické zlato u ktorého sú popisované ony zázračné účinky.
Ak by to pravda bola, vyzeralo by to na svete už dávno inak. Je mnoho extrémne bohatých ľudí, ktorí sú aj naďalej chorí a starnú.

Monoatomické kovy preto z nášho pohľadu nepredstavujú lepšiu alternatívu než produkty vyrobené technológiou NANO, KOLOID, alebo SPECIAL.Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva.
Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus