ČASTÉ OTÁZKY

AK STE SI EŠTE NEPREČÍTALI NAŠE STRÁNKY A HĽADÁTE RÝCHLE ODPOVEDE

Podrobne o výhodách prístroja v článku: PREČO POUŽÍVAŤ SILVERMEDIC

 rychlo-kvalitne-jednoducho-aktivne-nanostriebro-koloidne-striebro-profesionalne-so-silver-medic-ultra


OTÁZKY A ODPOVEDE

Pod výrazom "koloid" sú na tejto stránke myslené všeobecne všetky produkty technológie Silver MEDIC® – koloidná, nanočasticová, ionová, špeciálna.

PREDÁVÁTE AJ HOTOVÉ KOLOIDY?

Vzhľadom k cene aktívnych produktov (koloid/nano/špecial) by sa zákazníkom opakovaný nákup hotových produktov neoplatil. Kvalitné aktívne produkty navyše nie je vhodné zasielať poštou. Z týchto dôvodov hotové produkty neponúkame.

S prístrojom Silver MEDIC® si vyrobíte kedykoľvek - sami a jednoducho - kvalitné, elektricky aktívne produkty s ojedinelými vlastnosťami.
Jedným prístrojom si za cca 30 minút vyrobíte všetky typy liečebno využiteľného striebra (koloidné, nanočasticové, ionické, špeciálne oxidačné)
Počiatočná investícia do vlastnej sebestačnosti tohto druhu sa po prvom dlhšom používaní "zaplatí" a je podľa nášho názoru - zmysluplnú investíciou tiež do budúcnosti.

AKÚ ODPORÚČATE KONCENTRÁCIU?

Pri každej výrobnej technológii: / COLLOID-koloid / SPECIAL-špecial / NANO-nano / prístroj automaticky nastaví nami odporúčanú optimálnu koncentráciu.
Ak chce používateľ vyrobiť koncentráciu inú - môže ju ľahko zmeniť stlačením ovládacieho tlačidla.

Informatívne dávkovanie sa zobrazí po kliknutí na požadovaný kov:
STRIEBRO-DÁVKOVANIE / ZLATO-DÁKOVANIE / PLATINA-DÁVKOVANIE

Viac informácií nájdete prípadne v sekcii KONCENTRÁCIA PPM

KEĎ SI VYROBÍM VYŠŠIU KONCENTRÁCIU AKO TÚ ČO ODPORÚČATE – BUDE AJ VYŠŠIA ÚČINNOSŤ?

Vyššia koncentrácia (ako nami odporúčaná) vo väčšine prípadov neznamená, že bolo na požadované miesto v organizme dodané väčšie množstvo liečiva (produkt striebro/zlato/platina).

S rastúcou, alebo aj klesajúcou koncentráciou sa mení elektrochemická štruktúra vyrobeného produktu a ten potom už nemusí mať pre konkrétny zdravotný problém optimálnu účinnosť.

V prípade požiadavky na väčšie množstvo účinnej látky v organizme preto zvyšujeme podané množstvo (objem), nie koncentráciu (ppm).
Viac informácií nájdete prípadne v sekcii: KONCENTRÁCIA PPM

DOČÍTALA SOM SA, ŽE NIEKDE ODPORÚČAJÚ KONCENTRÁCIE MINIMÁLNE 40 PPM

Aktívny produkt vyrobený riadenou technológiou Silver MEDIC® nemožno porovnávať s pasívnymi roztokmi.
Pasívny roztok s uvedeným sýtením napr. 25 ppm, nedosahuje účinnosti koncentrácie 9 ppm u aktívneho produktu.

Z tohto dôvodu je nami odporúčané optimálne dávkovanie pre väčšinu ťažkostí 9 ppm aj keď je možné nastaviť užívateľom prístroj na výrobu až 18 ppm (podľa technológie vybrané aktuálne pre výrobu).
Viac informácií nájdete prípadne v sekcii: KONCENTRÁCIA PPM

PREČO SA JEDNOTLIVO VYROBENÉ DÁVKY KOLOIDU O ROVNAKEJ KONCENTRÁCII NEMÔŽU ZLIEVAŤ DO JEDNEJ VÄČŠEJ NÁDOBY?

Riedením, alebo miešaním sa narušujú dôležité elektro-chemické väzby medzi časticami a molekulami vody, ktoré sa počas výroby vytvorili a vyrobený produkt tak zbytočne stráca stabilitu aj účinnosť.

Nezlievajte vyrobené produkty dohromady. Každú vyrobenú dávku skladujte v samostatnej fľiaši.
Každá výroba prebieha za mierne odlišných podmienok, ktorým sa prístroj svojím automatickým riadením prispôsobuje. Pri každej výrobe tak vznikne elektro-chemický produkt so špecifickým elektrickým nábojom a vnútornou štruktúrou.

Po zmiešaní s iným produktom tak dôjde k čiastočnému vybitiu dôležitého elektrického potenciálu dodaného pri výrobe.
To platí aj v prípade, keď bola zvolená rovnaká technológia výroby, rovnaký typ rýdzeho kovu a pre výrobu bola navolená rovnaká koncentrácia ppm.

MÔŽE VÁŠ PRÍSTROJ NA VÝROBU KOLOIDU OVLÁDAŤ AJ TECHNICKÝ ANTITALENT?

Pred každou výrobou sa prístroj automaticky prednastaví na odporúčané parametre.
Ak nechcete odporúčané hodnoty meniť stačí prístroj len pripojiť do napájania a nemusíte nič nastavovať.
Prípadne možno technológiu výroby, alebo koncentráciu meniť len stlačením tlačidla:

Horným tlačidlom je možné meniť podľa potreby technológiu výroby: / COLLOID-koloidná / SPECIAL-špeciálna / NANO-nanočasticová.
Spodným tlačidlom je možné nastaviť koncentráciu (ppm).

Výroba i jej ukončení prebieha automaticky (svetelná + zvuková signalizácia).
Počas výroby svieti farebná kontrolka, ktorá ukazuje aký produkt práve vyrábate.
Na displeji sa zobrazuje po celú dobu výroby aktuálne dosiahnutá koncentrácia (ppm).

Po prvom použití sa už ďalší manipulácia s prístrojom stáva rutinnou záležitosťou. Samotná príprava výroby netrvá ani 5 minút.

KOĽKO KOLOIDU PRÍSTROJ ULTRA NARAZ VYROBÍ?

U striebra sa jednorázovo vyrobí 150 ml aktívneho, alebo pasívneho produktu.
Toto množstvo pri odporúčanom dávkovaní a krátkej dobe výroby, zaistí liečbu až 10 osôb.
Výroba je veľmi rýchla, typicky 30 minut.

U zlata, alebo platiny sa jednorazovo vyrobí vždy 100 ml.

PRI AKEJ TEPLOTĚ MÔŽE PRÍSTROJ PRACOVAŤ?

18–35 °C. V prípade, že máte doma chladnejšie, vykonávajte výrobu v miestnosti kde je najteplejšie.
Produkt ideálnej kvality vzniká pri teplote 20–25 °C.

ČO U KOLOIDOV ZNAMENÁ SKRATKA PPM??

ppm (parts per million) sú jednotky, v ktorých sa odborne porovnáva objem dvoch látok, z ktorých jedna je zastúpená voči tej druhej len v mikroskopickom množstve (jedna milióntina celku).
V prípade koloidného striebra (zlata, platiny) nám ppm ukazuje koncentráciu – množstvo častíc rýdzeho kovu, ktoré sme nechali do vody uvoľniť.
(Vyššie číslo ppm = väčší počet vo vode obsiahnutých častíc.)
Viac informácií nájdete prípadne v sekcii: KONCENTRÁCIA PPM

MÔŽEM SI PPM VYROBENÉHO KOLOIDU ZMERAŤ SÁM?

Koncentráciu (ppm) vyhodnocuje počas výroby integrovaný merač prístroje Silver MEDIC® a používa k tomu pomerne zložité výpočty.
Vrátane merania čistoty použitej vody.

Aktuálne dosiahnutá koncentrácia sa zobrazuje po celú dobu výroby viacúčelový displej.
Viac informácií nájdete prípadne v sekcii: KONCENTRÁCIA PPM

ČO KEĎ VÝROBA SKONČÍ V DOBE KEĎ NEBUDEM DOMA, ALEBO SPÍM?

Nová verzia prístroja ULTRA skrátila doby výroby (podľa vybraného typu - koloid, nano, špecial) na cca 20 až 100 minút.

Po ukončení výroby začne blikať kontrolka a ozýva sa prerušovaný tón. Aby vás zvuk pri ukončení výroby nerušil, možno ho už na začiatku výroby prípadne vypnúť.
Ak je výroba ukončená - prístroj Silver MEDIC® automaticky prepne program z výrobného na udržiavacej mód.

Na elektródach tak zostáva veľmi malé napätie, ktoré udržuje koloid stabilný až do doby, než prístroj s elektródami vyberiete (prídete domov).
V udržiavacom móde môže koloid zostať bez ovplyvnenia kvality až 3 hodiny. Typická doba výroby je len 30 minút.

MOŽNO VÝROBU STRIEBRA / ZLATA / PLATINY NEJAKO URÝCHLIŤ?

Koloidné a nanočiasticové striebro sa vyrába typicky len 30 minút. Špeciálne striebro sa vyrába cca 1,5 hodiny. Výrobu nemožno nijako urýchliť.
Ak pracuje prístroj pri odporúčanej teplote 20-30 °C (minimálne 18 °C) sú výrobné podmienky optimálne.

Podstatne dlhšie prístroj pracuje so zlatými, alebo platinovými elektródami.
To je dané predovšetkým tým, že majú oba tieto kovy vysokú hustotu a ich odlučovanie do vody je tak podstatne pomalšie.

MÁM KOLOID POČAS VÝROBY PREMIEŠAVAŤ?

NIE. Riadiaca elektronika kontroluje a riadi pohyb častíc (premiešavanie) vnútri nádobky sama.
Premiešavanie si mikropočítač riadi automaticky.

Prístroj nepoužíva magnetická miešadla (včielky) a podobné pomôcky.

Vďaka elektronickému premiešavaniu prístrojom je zabezpečené, že v okamihu (kedy to nie je žiaduce) sa uvoľňované častice, ktoré sú už elektricky nabité - nedostávajú späť do reakčného priestoru, kde sa aktuálne nabíjajú už iné častice.
Prístroj tak môže vyrábať aj elektricky aktívne striebro.

MÁM KOLOID PREFILTROVAŤ AJ KEĎ JE ČISTÝ?

Žiadny produkt (technologie COLLOID, NANO, SPECIAL) vyrobený prístrojom Silver MEDIC® ULTRA sa nefiltruje.

NEZOSTANE KOLOIDNÉ STRIEBRO PO PREFILTROVANÍ ZACHYTENÉ V PAPIERI CEZ KTORÝ SA KOLOID FILTROVAL?

Žiadny produkt vyrobený prístrojom Silver MEDIC® ULTRA sa nefiltruje.

NEUPCHÁ SA MI TRYSKA ROZPRAŠOVAČE STRIEBORNÝMI ČASTICAMI?

NIE. Strieborné častice sú naozaj tak malé, že prejdú tryskou akéhokoľvek postrekovače úplne hladko. Vzhľadom k tomu, že je voda použitá na výrobu koloidu ideálne čistá, nedôjde ani k zaneseniu rozprašovača minerálnymi látkami (vodný kameň).

PREČO JE KOLOIDNÉ AJ NANOČASTICOVÉ STRIEBRO CITLIVÉ NA SVETLO?

Laicky povedané "svetlo" v skutočnosti obsahuje mnoho typov žiarenia o rôznych vlnových dĺžkach. Bežné svetlo v miestnosti nijako nevadí. Problémom je priamo dopadajúce slnečné žiarenie, alebo silné LED reflektory. Ich žiarenie preniká do vyrobeného produktu a narušuje jeho vnútornú stabilitu.

Preto sa koloidné aj nanočasticové striebro vždy chráni pred svetlom vhodným tmavým obalom, alebo uložením na temnom mieste.
To sa však týka len produktov zo striebra.

U zlata, alebo platiny k degradácii vplyvom slnečného žiarenia nedochádza. Problémom je potom iba LED osvetlenie, ktoré je celkovo nevhodné.

PREČO MÁTE V PONUKE VŠETKY DOPLNKY ZO SKLA?

Plasty nemajú celistvé (uzavreté) povrchy a tak sa v nich častice striebra ľahko zachytí. Ďalším problémom sú tiež elektrostatické vlastnosti väčšiny plastov.
Častice zachytené na plastovom povrchu rýchle oxidujú a sú potom pri ďalšom použití odplavované do novo vyrobeného produktu. Oxidáciou zasiahnuté povrchy viditeľne černajú.
Problém je s plastmi všeobecne, pretože sa prakticky už od okamihu vyrobení rozpúšťajú. A to pôsobením – svetla, vody, kyslosti prostredia a tiež času.

Látky, ktoré sa do hotového výrobku z takýchto obalov uvoľňujú s ním silno reagujú a to je neprípustné.

Sklo tieto podstatné nevýhody nemá a navyše je elektricky aj chemicky voči koloidu striebra, zlata, platiny plne neutrálne (vzájomne nereagujúce).

AKO SA UPEVŇUJÚ DO PRÍSTROJA ELEKTRÓDY?

Elektródy z drahého kovu sú v prístroji uchytené samosvornými zdierkami, do ktorých sa elektródy len malým tlakom prstov zasunú. Takto sú elektródy už bezpečne mechanicky ukotvené. Ich vybratie sa vykonáva ľahkým ťahom smerom von z prístroja.

MUSÍ SA ELEKTRÓDY PO KAŽDOM POUŽITÍ UMÝVAŤ?

ÁNO. Elektródy po ukončení výroby vyberte z prístroja a dôkladne ich umyte pod tečúcou vodou za pomoci mydla a hubky. Nádobku i elektródy osušte čistou látkou.
Správne umyté elektródy sú po celej svojej dĺžke lesklé a nesmie byť na nich pohľadom vidieť, kde bola pri výrobe hladina vody.

Dôkladné umytie elektród je úplne nevyhnutné pre správnu funkciu celého prístroja a kvalitu vyrobeného produktu.
Po umytí sa už "holou" rukou nedotýkajte vnútornej plochy sklenené nádobky ani samotných elektród. K manipulácii použite suchú látku, alebo jednorazové obrúsky.
Dodržujte čistotu!

NA ČO SLÚŽI ELEKTRÓDY Z DRAHÉHO KOVU (STRIEBRO / ZLATO / PLATINA) A AKO DLHO MI VYDRŽÍ?

Na liečebné účely sa využívajú častice drahých kovov, ktoré sa počas výroby riadene uvoľnili do vody. Tieto častice sa získavajú práve z dvoch elektród, ktoré sa do prístroja pred výrobou zasunú. U striebra si po cca 100 výrobných cykloch môžete všimnúť sotva znateľné zmeny v hrúbke elektród.
Elektródy sa v mieste ponorení do vody stenčujú ( "rozpúšťajú sa").

Nové elektródy majú priemer 2 mm a vydrží bežne aj viac ako niekoľko sto výrobných cyklov.
Vhodná doba pre ich výmenu nastáva v okamihu, keď ich priemer (hrúbka) klesne pod 1 mm. Takáto situácia ale nastane až za veľmi dlhú dobu.

Kedykoľvek je samozrejme možné si rýdze elektródy dokúpiť zvlášť v našom e-shope – ako samostatné príslušenstvo.

ČO SA STANE KEĎ OMYLOM ZLE ZAPOJÍM ELEKTRÓDY?

Prístroj začne najneskôr do 1minúty vydávať trvalý neprerušovaný tón a výroba sa zastaví.
Prístroj je skratu-vzdorný a k jeho poškodeniu nedôjde.

NEDOSTANEM ELEKTRICKÚ RANU, KEĎ SA DOTKNEM ELEKTRÓD?

NIE. Samotný prístroj je napájaný veľmi nízkym a bezpečným napätím 12 Volt. Napätie na elektródach sa vnútri prístroja elektronickou cestou zvyšuje na cca 40 Voltov. Prístroj nikdy nepripustí vyšší výstupný prúd, ako niekoľko mA (miliampérov).

ČO AK SKRATUJEM STRIEBORNÉ ELEKTRÓDY NEJAKÝM KOVOM?

Prístroj skrat na elektródach sám odhalí a v zlomku sekundy na nich zníži napätie tak, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
Po odstránení skratu pracuje prístroj normálne ďalej.

JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ PRÍSTROJ V ZAHRANIČÍ?

Priložený napájací adaptér možno pripojiť do zásuviek s napätím 110 V až 240 V. Napájací adaptér je tak použiteľný v Európe, Ázii i USA. Prípadne si zákazník zaobstará adpatér iný s výstupom 12 V jednosmerných.

MOŽNO KOLOID VYROBIŤ V PRÍPADE POTREBY AJ V MIESTACH, KDE NIE JE K DISPOZÍCII ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA?

ÁNO. prístroj je tak aj zámerne konštruovaný nielen svojou vysokou mechanickou odolnosťou, ale predovšetkým systémom napájania.
Prístroj je možné napájať z akéhokoľvek zdroja jednosmerného napätia 12Volt (zo zásuvky auto-zapaľovača, z autobatérie, akumulátorov, solárneho panelu a pod.)
Vhodné "káble" pre tieto možnosti napájania ponúkame v našom e-shope.

Spotreba prístroja je veľmi nízka cca 1 Watt. Prístroj je odolný aj proti pripojeniu nedovolene nízkeho, alebo vyššieho napätia.

VYŽADUJE PRÍSTROJ NEJAKÚ ÚDRŽBU?

Prístroj žiadnu údržbu nevyžaduje. Uchovávať v suchu. Životnosť prístroja Silver MEDIC® nie je časovo ani mechanicky obmedzená.

AKO KOLOIDNÉ, NANOČASTICOVÉ A ŠPECIÁLNE STRIEBRO A ZLATO CHUTÍ?

Koloidné striebro v ústach chutí len ľahko po kovu. Celkovo chutí skôr neutrálne.
Nanočasticové striebro máva zvyčajne výraznejšiu chuť po kove.
Špeciálne striebro sa javí aj na chuť ako úplne neutrálne.
Zlato má až mierne sladkastú, príjemnú chuť.

AKO PO DLHŠEJ DOBE SKLADOVANIA SPOZNÁM, ŽE JE KOLOID EŠTE POUŽITEĽNÝ?

Ideálne je dodržať nami odporúčané doby skladovania (do 21 dní od vyrobení). Vyrobený produkt je možné použiť aj po tejto dobe, ale jeho účinnosť už klesá.
Nikdy nepoužívajte produkt, ktorý je nejako zakalený, alebo má sivú, alebo ružovu farbu.

NEMÔŽEM SA KOLOIDNÝM STRIEBROM PREDÁVKOVAŤ?

Ak budete užívať koloid vyrobený prístrojom Silver MEDIC® a dodržiavať základné pravidlá používania, nemusíte sa predávkovanie obávať.

MÔŽE PRI VÝROBE VZNIKNÚŤ CHLORID STRIEBORNÝ?

NIE. Nebezpečné zlúčeniny - ako je chlorid strieborný (AgCl) - vznikajú len pri neodbornej výrobe, kedy sa používa nedostatočne vyčistená voda, alebo boli do vstupnej vody pridávané soli a iné chemikálie. Silver MEDIC® by objavil tieto zlúčeniny sám hneď na začiatku výroby, kedy vykonáva analýzu vstupnej vody.
Ak prístroj odhalí nedovolený obsah látok vo vstupnej vode, výrobu sám do 10 minút zastaví.
V takom prípade začne prístroj vydávať varovný tón.
Ochráni tak užívateľa pred výrobou nebezpečných zlúčenín.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.