OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. SPOLOČNOSŤ
 2. INFORMÁCIE O CENÁCH
 3. DORUČOVANIE TOVARU
 4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 5. POVAHA A MOŽNOSŤ VYUŽITIA VÝROBKU
 6. ZÁRUČNÉ PODMINEKY–PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA
 7. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
 8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
 9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA
10. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY+VZOROVÝ FORMULÁR
11. VZOROVÝ FORMULÁR A POUČENIE PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. SPOLOČNOSŤ

SÍDLO:
MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

IČO: 29285399 /plátce DPH/
DIČ: CZ29285399
Spoločnosť je vedena KS v Brně

PRÍJEM OBJEDNÁVOK cez e-shop 24 hodín denne 7 dní v týždni

SÍDLO + KANCELÁRIA – OSOBNÝ ODBER

KONTAKT:

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic
Termín osobného rokovania (návštevy), osobný odber - je potrebné si vopred dohodnúť


Tel: 00420 607 991 716

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZÁKAZNÍCKE LINKY:
denne vrátane víkendov a sviatkov 9:00–18:00

e-mail: silvermedic@cz


2. INFORMÁCIE O CENÁCH a príjem objednávok

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú uvedené aktuálne platné ceny s výnimkou zjavnej chyby.
Ceny sú prezentované vrátane DPH a bez DPH (pre platiteľa DPH). Náklady na dopravu tovaru sú uvedené zvlášť. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania cez e-shop. Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúca prijatie objednávky tovaru.

PRÍJEM OBJEDNÁVOK: Objednávky prijímame prostredníctvom internetového obchodu: www.silvermedic.sk

3. DORUČOVANIE TOVARU

 
sk-vlajka

SLOVENSKO (SK):
Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:
SLOVAK PARCEL SERVICE a SLOVENSKÁ POŠTA alebo osobný odber na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby sú uvedené na našich webových stránkach – CENY DOPRAVY

PLATBY:
DOBIERKA (zákazník uhradí objednaný tovar priamo dopravcovi)
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)
Faktúru so splatnosťou až po dodaní tovaru neponúkame fyzickým osobám, ani podnikateľom.

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 10 dní po potvrdení objednávky dodávateľom. Tovar sa odosiela do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho, pokiaľ nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.


cz-vlajka

ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:

PPL a ČESKÁ POŠTA, alebo osobný odber na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby – CENY DOPRAVY – sú uvedené na webových stránkach: www.silvermedic.cz

PLATBY:
DOBIERKA (zákazník uhradí objednaný tovar priamo dopravcovi)
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)
Faktúru so splatnosťou až po dodaní tovaru neponúkame fyzickým osobám, ani podnikateľom.

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 10 dní po potvrdení objednávky dodávateľom. Tovar sa odosiela do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho, pokiaľ nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.

euro-vlajka

VŠETKY ŠTÁTY EÚ mimo Slovenska.

Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:
DHL
a ČESKÁ POŠTA, alebo OSOBNÝ ODBER na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby sú uvedené na webových stránkach – CENY DOPRAVY

PLATBY:
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)
Faktúru so splatnosťou až po dodaní tovaru neponúkame fyzickým osobám, ani podnikateľom.

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 10 dní po potvrdení objednávky dodávateľom. Tovar sa odosiela do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho, pokiaľ nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.

ĎALŠIE USTANOVENIA:
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prevzatia a zaplatenia celej kúpnej ceny. Balné ani iné skryté poplatky spojené s expedíciou neúčtujeme. Pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota na dodanie, predávajúci odošle objednaný tovar najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky.
Pokiaľ nie je objednaný tovar skladom, prípadne je v okamihu nákupu vypredaný, bude predávajúci o tejto skutočnosti informovať kupujúceho čo najskôr to bude možné.
Kupujúci je v takom prípade kontaktovaný na jeden z povinných údajov v objednávke - na e-mail, alebo telefón.
Pokiaľ nebude kupujúci súhlasiť s dlhším termínom odoslania tovaru ako je 10 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.
V prípade, že bola objednávka už uhradená má tiež nárok na vrátenie celej kúpnej čiastky a to najneskôr do 10 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba prijatá.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar po prevzatí čo najskôr prekontroloval. K objednanému tovaru od nás obdrží zákazník písomnú, alebo elektronickú faktúru. Tá slúži zároveň ako záručný list.
Tovar u ktorého to jeho povaha vyžaduje je priložený informatívny NÁVOD na obsluhu.

ODMIETNUTIE PREVZATIA TOVARU – ZJAVNÉ PORUŠENIE ZÁSIELKY:
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Zásielka je zjavne mechanicky poškodená, alebo neobsahuje tovar, ktorý bol predmetom objednávky. Reklamačné konanie s dopravcom v prípade poškodenej zásielky je možné začať najneskôr do dvoch pracovných dní po dni prevzatia zásielky. Pokiaľ skryto poškodenú zásielku od prepravcu prevezmete, bezodkladne nás o tejto skutočnosti informujte na – KONTAKT

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – KUPUJÚCIM JE FYZICKÁ OSOBA

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred fyzickým dodaním tovaru.

Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či spôsob vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá zakúpený tovar v 14-dňovej lehote.
Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.
Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť aspoň jeden z nasledujúcich údajov: Meno a dátum nákupu, číslo objednávky alebo číslo faktúry.
V písomnom odstúpení od zmluvy zákazník uvedie bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť do 14 dní čiastku zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie od predajcu k zákazníkovi. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Predávajúci je potom povinný kúpnu čiastku aj s nákladmi na dopravu odoslať kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kúpna čiastka je vrátená zákazníkovi bankovým prevodom, alebo poštovou zloženkou (len v rámci SR).
U zahraničných zákazníkov sa čiastka vracia iba bezhotovostnou platbou a to prevodom na účet, ktorý zákazník kupujúcemu do písomného odstúpenia od zmluvy uvedie..

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote do 14 dní zaslať alebo odovzdať predávajúcemu zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný (nikdy nie na dobierku) a najlepšie v pôvodnom obale. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru..

VÝNIMKY:
Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa. Alebo pokiaľ bol tovar už použitý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť (nie je už možné použitie iným spotrebiteľom).
Napríklad vodný filter, rozprašovače a pod

Predávajúci poskytne spotrebiteľovi: pozri bod 10. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY+VZOROVÝ FORMULÁR
Na stiahnutie:
SK-poucenie-moznost-odstupenie-od-zmluvy-a-vzorovy-formular

Adresa pre zaslanie vráteného tovaru: KONTAKT

4.2 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – KUPUJÚCIM JE PRÁVNICKÁ OSOBA (IČO)

Medzi podnikateľmi neplatí zo zákona rovnaká ochrana spotrebiteľa, ako je to pri nákupe fyzickou osobou. Pokiaľ kupujúci uvedie v objednávke IČO (DIČ), alebo iné identifikačné číslo podnikateľa, považuje sa kupujúci za podnikateľa. To platí aj pre právnické osoby a organizácie zriaďované územnými samosprávnymi celkami, ktoré sú zriaďované za účelom zabezpečenia neziskových foriem činností, pre ktorých rozsah či zložitosť je vyžadovaná samostatná právna subjektivita.

Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktorú je možné kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu vytknúť.
Predajca zodpovedá zo zákona iba za tie vady, ktoré má tovar v okamihu prevzatia aj keď sa tieto vady prejavia až po prevzatí tovaru.

Podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Na prístroje rady Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme podnikateľom záruku bezplatného servisu v prípade vady prístroja a to po dobu 3 rokov  od dátumu predaja.
 

5. POVAHA A MOŽNOSŤ VYUŽITIA VÝROBKU

Liečba roztokmi/elektrolytmi obsahujúcimi minerály, drahé kovy alebo ich zlúčeniny, ďalej potom koloidy, nanočastice, ióny alebo atómy nie je v EÚ ani v ČR štátnymi úradmi schváleným liečivom. Nejedná sa ani o potravinový doplnok, ktorý je schválený pre vnútorné použitie človekom, alebo zvieratami.
Tieto roztoky/elektrolyty vyrobené z drahých kovov nemajú podľa zákonov Európskej únie a stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žiadne liečebné účinky. Nejedná sa tak o liečivo. Rovnaké obmedzenia platia novo aj pre pôvodne "liečivé" rastliny, ktoré sú teraz zaradené už len ako potravinový doplnok bez priamych liečivých účinkov.

Za liečivo nemožno považovať žiadny produkt a to ani prírodného pôvodu (byliny, nálevy, silice a pod.), pokiaľ tento produkt nebol vyrobený farmaceutickou firmou s patričným oprávnením a nebol tiež v EÚ ako liečivo schválený. Nemôžeme a nesmieme Vás preto nabádať na jeho užívanie pre človeka ani zvieratá. Všetky texty sú určené iba odborníkom ako študijný materiál, nie ako návod na použitie, použitie, alebo návrh obchodnej dohody.

Používanie prírodného minerálu (striebra, zlata, platiny) a to v akejkoľvek podobe, nespĺňa štandardizované postupy alopatickej medicíny. Žiadne necertifikované metódy liečby chorôb, alebo dokonca samoliečba nie je v EÚ schválená. Tu uvedené informácie o alternatívnych možnostiach sú určené výhradne odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne alebo ich ďalej študujú. Uvedené informačné texty nie sú spracované lekárom a nemožno ich považovať za návod na používanie, liečbu, ani za návrh obchodnej dohody.

Experimentálny prístroj Silver MEDIC® ULTRA a produkty ním vyrobené slúžia iba na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenie.

Pokiaľ s tým, že produkty/elektrolyty vyrobené prístrojom Silver MEDIC® ULTRA nemajú v EÚ schválený status liečebného prostriedku, alebo potravinového doplnku nesúhlasíte a túto informáciu ste si pri objednávke nevšimli, zariadenie prosím ďalej nerozbaľujte a zašlite nám ho do 14 dní od prevzatia tovaru späť. Vrátime Vám po obdržaní spätnej zásielky do 10dní celú kúpnu čiastku. Pozri bod 4.1

Štúdium, alebo prípadné využitie uvedených informácií z webových stránok, informačného návodu na zariadenie, alebo zo zákazníckej linky je prejavom slobodnej vôle človeka s prijatím osobnej zodpovednosti! Prístroj i priložené materiály treba uchovávať mimo dosahu detí, alebo osôb právne či inak nespôsobilých! 

V prípade, že využijete experimentálne zariadenie Silver MEDIC® na liečebné účely, preberáte tým na seba všetku právnu i morálnu zodpovednosť za prípadné zdravotné, alebo materiálne ujmy a to ako voči sebe, tak aj prípadným tretím osobám, alebo subjektom, ktorým produkt poskytnete.

Vyrobený produkt obsahuje ťažké kovy ako striebro, zlato alebo platinu. Je tak potrebné s ním preto nakladať zodpovedne a to aj v súlade s predpismi o odpadoch v rámci legislatívy EÚ.

6. ZÁRUČNÉ PODMINEKY -PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

6.1 ZÁRUČNÉ PODMIENKY – KUPUJÚCE JE FYZICKÁ OSOBA

Na prístroje rady Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme záruku 3 roky od dátumu predaja.

Predajca nie je povinný odstraňovať bezplatne na výrobku vady, ktoré nesúvisia s jeho funkčnosťou. Napríklad kozmetické vady, dielce opotrebované bežným použitím, škrabance, stopy po intenzívnom používaní, znečistenie, alebo vady vzniknuté nedodržaním pokynov Návodu na obsluhu. Ďalej nie je predajca povinný akokoľvek upravovať vlastnosti výrobku podľa priania, alebo názoru zákazníka, alebo inej tretej strany.

Prístroj Silver MEDIC® ULTRA umožňuje dodatočnú softvérovú aktualizáciu ovládacieho programu. Aktualizácie na prístroje ponúkame až do odvolania zadarmo. Aktualizácie poskytujeme iba majiteľom prístroja Silver MEDIC®, ktoré evidujeme v systéme objednávok. Aktualizácia zadarmo je zákazníkom poskytnutá na diaľku prostredníctvom zaslaného dátového súboru, ktorý si zákazník sám stiahne z úložiska do svojho počítača.
V prípade, že bude zákazník požadovať fyzické vykonanie aktualizácie na našej predajni, môžu byť tieto úkony spoplatnené.
Aktualizácia je k dispozícii zákazníkom minimálne po dobu 3 mesiacov od okamihu, kedy bol zákazník o možnosti aktualizácie informovaný. Po uplynutí troch mesiacov už môže byť aj aktualizácia na diaľku spoplatnená.
V prípade, že predajca ponúka pri prístroji Silver MEDIC® ULTRA možnosť aktualizácie, nie je možnosť takejto aktualizácie predmetom záruky, ale iba bonusovou službou. Predajca (výrobca) si vyhradzuje právo systém aktualizácií, alebo aktualizácií zadarmo kedykoľvek ukončiť.

Prístroj Silver MEDIC® ULTRA je dodávaný ako experimentálne zariadenie a predajca neposkytuje žiadne záruky na účinky, alebo špecifické vlastnosti prístrojom vyrobeného roztoku/elektrolytu. Pokiaľ zákazník použije vyrobený experimentálny produkt (roztok/elektrolyt) pre človeka alebo zviera, robí tak vždy na svoju vlastnú zodpovednosť. Viac v sekcii číslo 5. týchto Obchodných podmienok. Pri ostatnom tovare (okrem prístroja Silver MEDIC®) platí štandardná zákonom stanovená záručná doba 2rokov. Záručné podmienky sa po dobu 24 mesiacov od zakúpenia všetkého nami predávaného tovaru riadia a sú plne v súlade s platnými právnymi predpismi ČR.

Prístroj Silver MEDIC® sa považuje za funkčný, ak sa pri dodržaní návodu na obsluhu prístroja do 3 minút od pripojenia napájacieho adaptéra na výstupných svorkách objaví merateľné elektrické napätie a je v činnosti svetelný displej.
Predmetom záruky nemôže byť názor zákazníka, alebo inej tretej strany, že má byť prístrojom generované iné napätie, iný prúd, iný kmitočet, iná krivka priebehu elektrických signálov, alebo že má mať vyrobený produkt iné vlastnosti alebo parametre.
Predajca, alebo výrobca sa naopak zaväzuje, že pri tvorbe ovládacieho programu postupoval podľa svojich najlepších vedomostí a schopností a že pri tom maximálne využil merania, testy, skúsenosti a ohlas zákazníkov.

Prístroji Silver MEDIC® ULTRA je možné prípadnou dodatočnou aktualizáciou zmeniť alebo upraviť parametre vyrábaného produktu v závislosti na nových poznatkoch, alebo skúsenostiach. Aktualizácie sú pre kupujúceho dobrovoľné a kupujúci sa tak môže vždy sám rozhodnúť, či ponúkanú aktualizáciu využije alebo nie.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenie tovaru, ktoré vzniklo:

Nevhodným či násilným zaobchádzaním.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vysokou alebo nízkou teplotou, prašnosťou alebo vlhkosťou.
Tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii – Návod na obsluhu alebo všeobecnými zásadami.
Neoprávneným zásahom do prístroja (odstránenie ochranných plomb, mechanické úpravy a podobne).
Tovar bol poškodený prírodnými živlami.
K výrobku bol pripojený iný ako originálny kábel USB (možnosť skratu)
Zariadenie bolo pripojené k inému zariadeniu ako je PC s dátovým konektorom USB 2.0 / 3.0. (možnosť skratu)

PPRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA
Pokiaľ tovar v okamihu doručenia nie je kompletný tak, ako bolo uvedené v popise produktu, jedná sa o vady tovaru za ktoré zodpovedá vždy predávajúci.
Kupujúci môže u predávajúceho podľa vyššie uvedených podmienok uplatniť požiadavku na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu) – možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri jeho prevzatí.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju po prevzatí do užívania sám spôsobil.
U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia.
U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

ZÁKONNÉ PRÁVA Z CHYB
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v záručnej dobe. U vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú) môže kupujúci v tejto lehote uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať: Odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, bezplatné odstránenie vady opravou, primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela. Podstatné porušenie zmluvy sa netýka ustanovení Obchodných podmienok, ktoré v okamihu uzavretia objednávky kupujúci potvrdil.

Zákazník nákupom v e-shope potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom Obchodných podmienok a bez výhrad s nimi súhlasí.
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Pokiaľ sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy a to do 24 mesiacov od zakúpenia výrobku.

6.2 ZÁRUČNÉ PODMIENKY – KUPUJÚCIM JE PRÁVNICKÁ OSOBA (IČO)

Medzi podnikateľmi neplatí zo zákona rovnaká ochrana spotrebiteľa, ako je to pri nákupe fyzickou osobou. Na výrobok zakúpený podnikateľom od podnikateľa neplatí klasická 24-mesačná záruka. Predajca zodpovedá zo zákona iba za tie vady, ktoré má tovar v okamihu prevzatia aj keď sa tieto vady prejavia až po prevzatí tovaru.

Na prístroje rady Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme podnikateľom záruku bezplatného servisu v prípade vady prístroja a to po dobu 3 rokov od dátumu predaja..
Po túto dobu má podnikateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, ktorá bráni vo funkčnosti prístroja. Predajca nie je povinný odstraňovať bezplatne na výrobku vady, ktoré nesúvisia s jeho funkčnosťou. Napríklad kozmetické vady, dielce opotrebované bežným použitím, škrabance, stopy po intenzívnom používaní, znečistenie, alebo vady vzniknuté nedodržaním pokynov Návodu na obsluhu. Ďalej nie je predajca povinný akokoľvek upravovať vlastnosti výrobku podľa priania, alebo názoru zákazníka, alebo inej tretej strany.

Prístroj Silver MEDIC® ULTRA umožňuje dodatočnú softvérovú aktualizáciu ovládacieho programu. Aktualizácie na prístroje ponúkame až do odvolania zadarmo. Aktualizácie poskytujeme iba majiteľom prístroja Silver MEDIC®, ktoré evidujeme v systéme objednávok. Aktualizácia zadarmo je zákazníkom poskytnutá na diaľku prostredníctvom zaslaného dátového súboru, ktorý si zákazník sám stiahne z úložiska do svojho počítača.
V prípade, že bude zákazník požadovať fyzické vykonanie aktualizácie na našej predajni, môžu byť tieto úkony spoplatnené.
Aktualizácia je k dispozícii zákazníkom minimálne po dobu 3 mesiacov od okamihu, kedy bol zákazník o možnosti aktualizácie informovaný. Po uplynutí troch mesiacov už môže byť aj aktualizácia na diaľku spoplatnená

V prípade, že predajca ponúka pri prístroji Silver MEDIC® ULTRA možnosť aktualizácie, nie je možnosť takejto aktualizácie predmetom záruky, ale iba bonusovou službou. Predajca (výrobca) si vyhradzuje právo systém aktualizácií, alebo aktualizácií zadarmo kedykoľvek ukončiť.

Prístroj Silver MEDIC® ULTRA je dodávaný ako experimentálne zariadenie a predajca neposkytuje žiadne záruky na účinky, alebo špecifické vlastnosti prístrojom vyrobeného roztoku/elektrolytu. Pokiaľ zákazník použije vyrobený experimentálny produkt (roztok/elektrolyt) pre človeka alebo zviera, robí tak vždy na svoju vlastnú zodpovednosť.
Viac v sekcii číslo 5. týchto Obchodných podmienok.
Pri ostatnom tovare (okrem prístroja Silver MEDIC®) platí štandardná zákonom stanovená záručná doba 2rokov.

Prístroj Silver MEDIC® sa považuje za funkčný, ak sa pri dodržaní návodu na obsluhu prístroja do 3 minút od pripojenia napájacieho adaptéra na výstupných svorkách objaví merateľné elektrické napätie a je v činnosti svetelný displej.
Predmetom záruky nemôže byť názor zákazníka, alebo inej tretej strany, že má byť prístrojom generované iné napätie, iný prúd, iný kmitočet, iná krivka priebehu elektrických signálov, alebo že má mať vyrobený produkt iné vlastnosti alebo parametre.
Predajca, alebo výrobca sa naopak zaväzuje, že pri tvorbe ovládacieho programu postupoval podľa svojich najlepších vedomostí a schopností a že pri tom maximálne využil merania, testy, skúsenosti a ohlas zákazníkov.

Prístroji Silver MEDIC® ULTRA je možné prípadnou dodatočnou aktualizáciou zmeniť alebo upraviť parametre vyrábaného produktu v závislosti na nových poznatkoch, alebo skúsenostiach. Aktualizácie sú pre kupujúceho dobrovoľné a kupujúci sa tak môže vždy sám rozhodnúť, či ponúkanú aktualizáciu využije alebo nie.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenie tovaru, ktoré vzniklo:
Nevhodným či násilným zaobchádzaním.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vysokou alebo nízkou teplotou, prašnosťou alebo vlhkosťou.
Tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii – Návod na obsluhu alebo všeobecnými zásadami.
Neoprávneným zásahom do prístroja (odstránenie ochranných plomb, mechanické úpravy a podobne).
Tovar bol poškodený prírodnými živlami. K výrobku bol pripojený iný ako originálny kábel USB (možnosť skratu)
Zariadenie bolo pripojené k inému zariadeniu ako je PC s dátovým konektorom USB 2.0 / 3.0. (možnosť skratu)

PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA
Pokiaľ tovar v okamihu doručenia nie je kompletný tak, ako bolo uvedené v popise produktu, jedná sa o vady tovaru za ktoré zodpovedá vždy predávajúci.

7. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

7. 1 VYBAVENIE REKLAMÁCIE – KUPUJÚCIM JE FYZICKÁ OSOBA

V prípade problému s funkčnosťou tovaru, Vám najskôr odporúčame zavolať na našu telefonickú linku a možnú vadu s nami konzultovať – KONTAKT.
Na prístroje rady Silver MEDIC® ULTRA poskytujeme záruku 3 roky od dátumu predaja. Na ostatný tovar v našom e-shope potom záruku 24 mesiacov od dátumu predaja.
Závada na výrobku, ktorá bráni v jeho používaní, bude predávajúcim bezplatne opravená a to do 30 dní od doručenia tovaru na reklamáciu. Predajca nie je povinný odstraňovať na výrobku také vady, ktoré nesúvisia s jeho funkčnosťou.

Pokiaľ je závada na výrobku predajcom vyhodnotená ako neodstrániteľná, je predajca povinný v rámci záručnej doby vymeniť tovar za nový.
V prípade výmeny tovaru, začína na výrobok nová záručná doba ako by išlo o kúpu nového tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu formou e-mailu uvedeného v objednávke, alebo prostredníctvom telefónneho hovoru, ktorý je v prípade vybavovania reklamácií zaznamenávaný.

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov na dopravu tovaru od zákazníka do reklamačného strediska predajcu (tzv. poštovné). Po vybavení reklamácie bude tovar zaslaný zadarmo na adresu kupujúceho - pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Pri neoprávnenej reklamácii povinnosť úhrady účelne vynaložených nákladov na dopravu tovaru do servisu nie je.

Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia.
Po ukončení reklamačného konania je tovar odoslaný späť na adresu kupujúceho. Pokiaľ zákazník tovar po ukončenom reklamačnom konaní neprevezieme a to sa ako nedoručiteľné vráti späť predajcovi, bude zákazník opäť vyzvaný e-mailom a telefonicky na prevzatie tovaru.
Pokiaľ si zákazník tovar po vybavení reklamácie neprevezme ani do 30 dní, môže byť kupujúcemu účtovaný primeraný poplatok za skladovanie.
Pokiaľ zákazník tovar nevyzdvihne ani po 3 rokoch skladovania u predajcu, predpokladá sa, že už o vec nemá záujem a taká vec môže byť po uplynutí 3 rokov skladovania bez náhrad zlikvidovaná.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu spoločnosti – KONTAKT
Balík neposielajte na dobierku. Do balíka vložte reklamovaný tovar a kópiu nákupného dokladu, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie.
Priložte podrobný popis závady. Nezabudnite tiež uviesť Vaše kontaktné údaje (spiatočná adresa, e-mail, telefónne číslo).

Prístroj odovzdaný na reklamáciu bude po prevzatí kompletne otestovaný v našom servisnom stredisku.
Technik zistí prípadnú závadu pomocou počítačového analyzátora, ktorým sa pripojí k prístroju Silver MEDIC®. Môže tak načítať a prekontrolovať riadiaci program aj pamäť prístroja. Prístroj je možné v našom servise v prípade nutnosti preprogramovať.
O všetkých krokoch spojených s prípadnou reklamáciou Vás budeme informovať.

Prípadná reklamácia bude vždy vybavená v čo najkratšom termíne a to plne v súlade s reklamačným a právnym poriadkom Slovenskej republiky.Reklamácia tovaru uplatnená po uplynutí záručnej doby je spoplatnená (poštovné, diagnostika závady, práca technika, cena náhradného dielu).

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci poskytne spotrebiteľovi: pozri bod 11. VZOROVÝ FORMULÁR A POUČENIE PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Na stiahnutie tu

:SK-vzorovy-formular-uplatnenie-reklamacie-a-poucenie_1

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady. Pokiaľ kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru dokladom o kúpe. Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamáci, prípadne zákazníka informovať o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

7.2 REKLAMÁCIA – KUPUJÚCIM JE PRÁVNICKÁ OSOBA (IČO)

V prípade problému s funkčnosťou tovaru, Vám najskôr odporúčame zavolať na našu telefonickú linku a možnú vadu s nami konzultovať – KONTAKT

Medzi podnikateľmi neplatí zo zákona rovnaká ochrana spotrebiteľa, ako je to pri nákupe fyzickou osobou. Na výrobok zakúpený podnikateľom od podnikateľa neplatí klasická 24-mesačná záruka. Predajca zodpovedá zo zákona iba za tie vady, ktoré má tovar v okamihu prevzatia aj keď sa tieto vady prejavia až po prevzatí tovaru.

Napriek tomu naša spoločnosť na prístroje rady Silver MEDIC® ULTRA poskytuje podnikateľom záruku bezplatného servisu v prípade vady prístroja a to po dobu 3 rokov od dátumu predaja.
Po túto dobu má podnikateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, ktorá bráni vo funkčnosti prístroja.
Predajca nie je povinný odstraňovať bezplatne na výrobku vady, ktoré nesúvisia s jeho funkčnosťou. Napríklad kozmetické vady, dielce opotrebované bežným použitím, škrabance, stopy po intenzívnom používaní, znečistenie, alebo vady vzniknuté nedodržaním pokynov Návodu na obsluhu.
Ďalej nie je predajca povinný akokoľvek upravovať vlastnosti výrobku podľa priania, alebo názoru zákazníka, alebo inej tretej strany.

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Zaväzujeme sa nakladať s osobnými údajmi o kupujúcich v zmysle príslušných ustanovení zákona a to vrátane ochrany osobných údajov. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Všetky informácie o kupujúcom sú považované za dôverné a nie sú k dispozícii tretím stranám okrem situácií, kedy na to dal súhlas v objednávke sám zákazník. Spokojnosť s nákupom zisťujeme aj prostredníctvom e-mailových dotazníkov, napríklad v rámci programu „Overené zákazníkmi“, „Heureka“, „Zoznam“ a pod.
Pokiaľ je táto služba aktivovaná, ponúkne sa Vám v košíku na konci objednávky možnosť sa do tohto zákazníckeho hodnotenia spokojnosti s nákupom zapojiť.

Spracovávanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“ a pod. vykonávame len na základe Vášho priania. Na konci objednávky máte možnosť túto voľbu potvrdiť alebo odmietnuť. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracovania, akým je napríklad portál Heureka. Takému portálu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov aj pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.
Prípade stačí pri nákupe nesúhlasiť so zaradením do tohto programu. 

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

Kupujúci (spotrebiteľ) má podľa zákona právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia. Kontakt na Českú obchodnú inšpekciu: www.coi.cz Predávajúci má právo odmietnuť plnenie objednávky a dodanie tovaru alebo služieb kupujúcemu, ktorý už v minulosti urobil inú záväznú objednávku, ktorá nebola uhradená, alebo kupujúcim prevzatá.

Predávajúci má právo odmietnuť konať alebo predávať tovar osobám a podnikateľom, ktorí nevhodne napádajú predávajúceho, úmyselne ho poškodzujú, alebo o ňom uvádzajú nepravdivé informácie, alebo vytvárajú fiktívne objednávky s úmyslom poškodiť predávajúceho.

Predávajúci je v takýchto prípadoch oprávnený objednávku úplne zrušiť pre jednostranné poručenie Obchodných podmienok, ktoré kupujúci predtým s objednávkou potvrdil. O prípadnom stornovaní objednávky z tohto dôvodu je kupujúci informovaný predávajúcim najneskôr do 3 pracovných dní od zaregistrovania objednávky.

Predávajúci má v sortimente E-SHOPu niektoré diely a doplnky, ktorých predaj je umožnený iba majiteľom prístroja Silver MEDIC®, ktoré predávajúci eviduje v systéme objednávok. Jedná sa o viazaný, alebo inak zvýhodnený sortiment predajný iba ako príslušenstvo, alebo doplnok k prístroju.

Zákazníkom, ktorí nie sú evidovaní v systéme objednávok ako majitelia prístroja Silver MEDIC®, môže byť také viazané príslušenstvo samostatne nepredajné.
Pri položkách, ktorých sa toto obmedzenie týka je to v E-SHOPe vždy výrazne vyznačené, aby bol zákazník o týchto obmedzeniach včas a riadne informovaný.
Zákazník je tak už pri výbere tovaru a vytváraní objednávky na tieto obmedzenia upozornený a môže takúto položku prípadne ešte pred odoslaním objednávky z košíka odstrániť.
Pokiaľ zákazník, ktorý nie je v systéme objednávok evidovaný ako majiteľ prístroja, objednal tovar s obmedzenou možnosťou nákupu – bude takáto objednávka (po upozornení kupujúceho formou e-mailovej správy alebo telefonicky) dodatočne upravená, alebo stornovaná.
Pokiaľ už kupujúci položku viazaného (voľne nepredajného) sortimentu uhradil vopred bankovým prevodom, bude mu celá čiastka vrátená najneskôr do 10 dní späť.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, videí, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria iba predávajúcemu a bez súhlasu je zakázané:Kopírovať, upravovať, dopĺňať, prenášať, alebo zverejňovať obrázky alebo texty z webových stránok www.silvermedic.sk a www.silvermedic.cz
Ďalej je zakázané využívať odpisy textov na iných webových stránkach, alebo texty a fotografie využívať aj pre ponuku akýchkoľvek iných produktov, alebo služieb bez súhlasu predávajúceho.
Porušenie týchto ustanovení môže byť, a to vrátane náhrady škody, vymáhané právnou cestou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy – bod 10. a vzorový formulár pre reklamáciu – bod 11.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.2.2024
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
Na tieto Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Poučenie o odstúpení od zmluvy - je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Nasledujú - POUČENIE A VZOROVÉ FORMULÁRE: bod 10 a bod 11.

10. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY (fyzická osoba) + VZOROVÝ FORMULÁR

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy + vzorový formulár Zákonná doba na odstúpenie od zmluvy je 14 dní.

1. Právo odstúpiť od zmluvy - kupujúcim je fyzická osoba

1.1.
Do 14 dní máte právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar.

1.3. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť priložený vzorový formulár, nie je to však Vašou povinnosťou

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu – najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vráteného Vami nepoškodeného a neznehodnoteného tovaru – všetky platby, ktoré sme od vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie tovaru zákazníkovi. Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

2.2.
a) Prevzatie tovaru Lehota na prevzatie Vami vráteného tovaru sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete (alebo osobne doručíte) tovar späť pred uplynutím 14 dní. Adresa pre vrátenie tovaru: Prevádzka – kancelária – osobný odber – podľa: KONTAKT

b) Náklady spojené s vrátením tovaru Náklady na dopravu vráteného tovaru od zákazníka späť k dodávateľovi hradí zákazník.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Odstúpenie od zmluvy – vzorový formulár (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

MANAUTIK s.r.o.
Křtiny 110
679 Křtiny
Česká republika

Oznamujem/oznamujeme*, že týmto odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Druh (označenie-názov) tovaru:

Dátum prijatia tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal/a):

Vaše meno a priezvisko:
Vaša kontaktná adresa:
Váš e-mail:
Vaše Telefónne číslo:

Pokiaľ posielate odstúpenie v listinnej podobe, pripojte svoj podpis: _____________________

Dátum:

 * Nehodiace prečiarknite

 

11. VZOROVÝ FORMULÁR A POUČENIE PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE 

Vzorový formulár pre uplatněnie reklamácie – www.silvermedic.sk

Formulár na uplatnenie reklamácie (vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

Pred uplatnením reklamácie odporúčame kontaktovať nás na našej telefónnej linke viď KONTAKT

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod www.silvermedic.cz
Společnost MANAUTIK, s.r.o.
Se sídlem Křtiny 110, 679 05 Křtiny, CZECH REPUBLIC
IČO 29285399 /plátce DPH/
DIČ CZ29285399
E-mailová adresa: www.silvermedic.cz
Telefonné číslo +420 607 991 716

 

Spotrebiteľ:

Moje meno a priezvisko:
Moja adresa:
Môj telefón
Môj e-mail:

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

dňa (*) som vo Vašom obchode (*) vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky viď nižšie).
Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu je treba vadu podrobne popísať).

Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom: (* tu je potrebné požadovaný spôsob vybavenia podrobne popísať; napríklad - „ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, požadujem opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní).
Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu/výmenu, a následne potvrdenie dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

Dátum objednania (*)/ dátum prijatia (*)
Číslo objednávky / Faktúra:
Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*)
a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Email:
Telefón:

V (tu vyplňte miesto) Dňa (tu doplňte dátum)

Meno a priezvisko spotrebiteľa: (*)
(podpis)

Zoznam príloh:
Faktúra za objednaný tovar č. (*)

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

VŠEOBECNÉ POUČENIE K UPLATNENIU REKLAMÁCIE

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

 Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

 Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.