OBCHODNÉ PODMIENKY

1. SPOLOČNOSŤ
 2. INFORMÁCIE O CENÁCH
 3. DORUČOVANIE TOVARU
 4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 5. POVAHA A MOŽNOSŤ VYUŽITIA VÝROBKU
 6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA
 7. VYBAVENIE REKLAMÁCIE
 8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
 9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

1. SPOLOČNOSŤ:

SÍDLO:
MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

IČO: 29285399 /plátce DPH/
DIČ: CZ29285399
Společnost je vedena KS v Brně

PRÍJEM OBJEDNÁVOK cez e-shop 24 hodín denne 7 dní v týždni

SÍDLO + KANCELÁRIA – OSOBNÝ ODBER

KONTAKT:

MANAUTIK s.r.o.
679 05, Křtiny 110
Czech Republic

P R E V Á D Z K O V Á   D O B A
Po - Pá | 09:00 – 17:00 hod.

Termín osobného rokovania (návštevy), osobný odber - je potrebné si vopred dohodnúť


Tel: 00420 607 991 716

e-mail: silvermedic@cz


2. INFORMÁCIE O CENÁCH

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby.
Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.
Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorené v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.
Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania.
Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

PRÍJEM OBJEDNÁVOK:
Objednávky cez internetový obchod Silver MEDIC® – 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

3. DORUČOVANIE TOVARU

 
sk-vlajka

SLOVENSKO (SK):
Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:
SLOVAK PARCEL SERVICE a SLOVENSKÁ POŠTA alebo osobný odber na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby sú uvedené na našich webových stránkach – CENY DOPRAVY

PLATBY:
DOBIERKA (zákazník uhradí objednaný tovar priamo dopravcovi)
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 14dní po obdržaní Zálohové faktúry.
Tovar sa odosiela zvyčajne do 48 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.


cz-vlajka

ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:

PPL a ČESKÁ POŠTA, alebo osobný odber na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby – CENY DOPRAVY – sú uvedené na webových stránkach: www.silvermedic.cz

PLATBY:
DOBIERKA (zákazník uhradí objednaný tovar priamo dopravcovi)
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 14dní po obdržaní Zálohové faktúry.
Tovar sa odosiela zvyčajne do 48 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.

euro-vlajka

VŠETKY ŠTÁTY EÚ mimo Slovenska.

Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcov:
DHL
a ČESKÁ POŠTA, alebo OSOBNÝ ODBER na prevádzke.

Ceny za dopravu a platby za služby sú uvedené na webových stránkach – CENY DOPRAVY

PLATBY:
BANKOVÝ PREVOD (zákazník uhradí objednaný tovar bankovým prevodom)
OSOBNÝ ODBER (úhrada v hotovosti, alebo bankovým prevodom)

V prípade platby prevodom (bezhotovostná platba na účet) je kúpna cena splatná do 14dní po obdržaní Zálohové faktúry.
Tovar sa odosiela zvyčajne do 48 hodín od prijatia platby na účet predávajúceho.

ĎALŠIE USTANOVENIA:
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prevzatia a zaplatenia celej kúpnej ceny.
Balné ani iné poplatky spojené s expedíciou neúčtujeme!
Ak u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota na dodanie, predávajúci dodá kompletný tovar najneskôr do 15dní od potvrdenia objednávky.
Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

K objednanému tovaru od nás obdržíte riadnu Faktúru.

K tovaru u ktorého to jeho povaha vyžaduje je priložený NÁVOD k obsluhe.

ZJAVNÉ PORUŠENIE ZÁSIELKY:
ODMIETNUTIE PREVZATIA TOVARU - ZJAVNÉ PORUŠENIE ZÁSIELKY:
Ako kupujúci máte právo odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou (zásielka je neúplná, alebo akokoľvek mechanicky poškodená).
Reklamačné konanie s dopravcom je možné začať najneskôr do dvoch pracovných dní po dni prevzatia zásielky.
Ak skryto poškodenú zásielku od prepravcu prevezmete, okamžite nás o tejto skutočnosti informujte na – KONTAKT

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Umožňujeme kupujúcemu odstúpiť od zmluvy do 14dní od prevzatia tovaru a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonanie platby.
Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá zakúpený tovar v 14dennej lehote.
Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.
Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo Faktúry predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúci cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal.
Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote do 14dní zaslať alebo odovzdať predávajúcemu zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru.

VÝNIMKY:
Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa.
Alebo ak bol tovar už použitý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (nie je už možné použitie iným spotrebiteľom).

ĎALEJ:
Predávajúci poskytne spotrebiteľovi formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Na stiahnutie:
SK-poucenie-moznost-odstupenie-od-zmluvy-a-vzorovy-formular

Adresa pre zaslanie vráteného tovaru – KONTAKT

5. POVAHA A MOŽNOSŤ VYUŽITIA VÝROBKU

Liečba koloidnými kovy (nano) nie je v EÚ ani SR štátnymi úradmi schváleným liečivom!
Nemôžeme a nesmieme Vás preto nabádať k jeho užívaniu.
Všetky texty sú určené iba odborníkom ako študijný materiál, nie ako návod na použitie.

Zariadenie Silver MEDIC® je určené výhradne na študijné účely a nemožno jej tak považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia. Štúdium, alebo prípade využitia uvedených informácií sú prejavom slobodnej vôle človeka s akceptovaním osobnej zodpovednosti!
Prístroj aj priložené materiály je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, neba osôb právne či inak nespôsobilých!

Predávajúci má v sortimente E-SHOPu niektoré diely a doplnky ktorých predaj je umožnený len majiteľom prístroja Silver MEDIC®, ktoré predávajúci eviduje v systéme objednávok. Jedná sa o viazaný sortiment predajný iba ako príslušenstvo, alebo doplnok k prístroju.
Ostatným zákazníkom môže byť tento sortiment samostatne nepredajný, prípadne je predajný za inú než zvýhodnenú cenu, platnú pre majiteľov prístroja Silver MEDIC®.
U položiek, ktorých sa toto obmedzenie týka je to v E-SHOPe vždy výrazne vyznačené, aby bol zákazník o týchto obmedzeniach včas a riadne informovaný.

Zákazník je tak už pri výbere tovaru a vytváraní objednávky na tieto obmedzenia upozornený a môže takú položku ešte pred odoslaním objednávky z košíka odstrániť. Pokiaľ zákazník, ktorý nie je majiteľom prístroja, objednal tovar s obmedzenou možnosťou nákupu - bude taká objednávka (po upozornení kupujúceho formou e-mailovej správy alebo telefonicky) dodatočne upravená, alebo zmazaná.
Pokiaľ už kupujúci položku viazaného (voľne nepredajného) sortimente uhradil bankovým prevodom, bude mu celá čiastka vrátená späť čo najskôr po tom, čo sa o tejto skutočnosti predávajúci dozvedel.

Predávajúci má tiež právo odmietnuť rokovať s osobami, či predávať tovar osobám, ktoré si opakovane neprevzali riadne objednaný tovar, ktoré zrušili objednávku s povinnosťou platby, slovne či inak nevhodne napadajú predávajúceho, úmyselne ho poškodzujú, alebo o ňom uvádzajú nepravdivé informácie.

Nákupom akejkoľvek položky z nášho E-SHOPu, vyslovujete svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

Ak prevzatý tovar nie je kompletný, alebo nezodpovedá zmluvným parametrom, jedná sa o vady tovaru za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov (alebo nadštandard 5 rokov na prístroj Silver MEDIC®) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu) - možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri jeho prevzatí.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju po prevzatí do užívania sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

ZÁKONNÉ PRÁVA Z VAD:
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

U vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú) môže kupujúci v tejto lehote uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať:

Odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, bezplatné odstránenie vady opravou, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie výrobku ani iných zariadení aj v týchto prípadoch:

1) K výrobku bol pripojený iný ako originálny USB kábel (možnosť skratu).

2) Nebol dodržaný návod pre vykonanie aktualizácie prístroja pomocou priloženého USB kábla.
Vždy musí byť najskôr zasunutý programovací konektor do prístroja Silver MEDIC® a až potom môže byť koncovka USB pripojená do počítača.

3) Prístroj bol pripojený k inému zariadeniu než je PC s dátovým konektorom USB 2.0 / 3.0.

7. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Na prístroje rady Silver MEDIC® poskytujeme záruku 5 rokov.
U ostatného tovaru platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Záručné podmienky sa riadia a sú plne v súlade s platnými právnymi predpismi ČR.

Odporúčame použiť najprv našu telefonickú linku – KONTAKT

Reklamovaný tovar zašlite na adresu spoločnostii – KONTAKT
Balík neposielajte na dobierku.
Označte ho čitateľne nápisom "REKLAMÁCIA".
Do balíka vložte reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu.

Priložte podrobný popis závady. Nezabudnite tiež uviesť Vaše kontaktné údaje (spiatočná adresa, e-mail, telefonné číslo).

Ak by sa jednalo o samotný prístroj Silver MEDIC® priložte tiež FAKTÚRU (možno len kópiu).
Prístroj pošlite BEZ ostatného príslušenstva.

Prístroj zaslaný k reklamácii bude po prevzatí kompletne otestovaný v našom servisnom stredisku.
Technik zistí prípadnú závadu pomocou počítačového analyzátora, ktorým sa pripojí k prístroju Silver MEDIC®. Môže tak načítať a prekontrolovať riadiaci program aj pamäť prístroja.
Prístroj možno v našom servise v prípade nutnosti preprogramovať.
O všetkých krokoch spojených s prípadnou reklamáciou Vás budeme vždy informovať.

VAD PŘÍSTROJE SE VŠAK NEMUSÍTE OBÁVAT

Prístroj je veľmi odolný, bezúdržbový, chránený proti prepólovaniu, podpätiu, prepätiu aj skratu a poradí si bez ujmy aj v sťažených podmienkach.
Riadiaci program, ktorý je v prístroji uložený, je elektronicky aj softvérovo ochránený proti neoprávnenému zásahu.

Ak by predsa len nastalo akékoľvek poškodenie prístroja, alebo príslušenstva - máme ako výrobcovia skladom všetky náhradné diely a súčiastky.
O všetkých krokoch spojených s prípadnou reklamáciou Vás budeme vždy informovať.

Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenie, ktoré vznikli:

Nevhodným alebo násilným zaobchádzaním.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vysokou alebo nízkou teplotou, prašnosťou alebo vlhkosťou.
Tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii - Návod na obsluhu alebo všeobecnými zásadami.
Neoprávneným zásahom do prístroja (odstránenie ochranných plomb, mechanické úpravy a podobne).
Tovar bol poškodený prírodnými živlami.

Prípadná reklamácia bude vždy vybavená v čo najkratšom termíne a to plne v súlade s reklamačným a právnym poriadkom Českej Republiky.
Reklamácia tovaru uplatnená po uplynutí záručnej doby, môže byť spoplatnená (poštovné + cena náhradného dielu, preprogramovanie prístroja).

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
K stiahnutiu:
SK-vzorovy-formular-uplatnenie-reklamacie-a-poucenie

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámeniu vady.
Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii; prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o potrebe odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote.
Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky formou e-mailu alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.
Po vybavení reklamácie bude tovar zaslaný na adresu kupujúceho (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené! Výrobok Silver MEDIC® je ponúkaný iba na študijné účely.

Zaväzujeme sa nakladať s osobnými údajmi o kupujúcich v zmysle príslušných ustanovení zákona a to vrátane ochrany osobných údajov. Všetky informácie o kupujúcich sú považované za dôverné a nie sú k dispozícii tretím stranám.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom ČR o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

Podľa zákona o elektronickej evidencii tržieb je predávajúci povinný v prípade platby v hotovosti, alebo kartou vystaviť kupujúcemu účtenku s unikátnym kódom identifikujúcim zaevidovanú platbu.
V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia.
Kontakt na Českú obchodnú inšpekciu: www.coi.cz

Predávajúci má právo odmietnuť plnenie objednávky a dodania tovaru alebo služieb kupujúcemu, ktorý už v minulosti urobil inú objednávku, ktorá nebola riadne uhradená. Kupujúcemu, ktorý už skôr neuhradil objednávku, alebo neprevzal jemu zaslaný tovar (na základe riadnej objednávky) je predávajúci oprávnený objednávku úplne zrušiť.
O tejto skutočnosti je kupujúci informovaný predávajúcim najneskôr do 48 hodín od zaregistrovania objednávky.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, videí, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 20.3.2020.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Na tieto Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Poučenie a odstúpení od zmluvy – je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.