KOLOIDY, NANOČASTICE, IONY, MONOATOMICKÉ KOVY

1. ZÁKLAD PRE POCHOPENI SÚVISLOSTÍ
2. KOLOIDNÉ, NANOČASTICOVÉ, IÓNICKÉ A MONOATOMICKÉ KOVY


Nižšie uvedené údaje sú spracované tak, aby inak zložité problematike mohol porozumieť každý záujemca. Z tohto dôvodu sú dáta veľmi zjednodušená. Nepoužívajú správne odborné výrazy ani podrobne nepopisujú prebiehajúce elektro-chemické deje pri výrobe a skladovaní.

1. Základ prE pochopenIE sÚVISLOSTÍ

Môžeme sa stretnúť s názorom, že pre likvidáciu niektorého patogéna (napríklad baktérie alebo vírusu) je vždy nutné, aby mali strieborné častice menšiu veľkosť než sám patogén.

S tým nemožno vo všetkých prípadoch súhlasiť:
Pokiaľ má baktérie veľkosť napríklad 10 nanometrov a strieborná častice 1 nanometer nemôže do nej striebro ľahko preniknúť.

Pre predstavu veľkosti - je to ako by mal do človeka preniknúť 10x menší predmet - teda napríklad futbalová lopta.
Aby mohla strieborná častice fyzicky preniknúť do vnútorných štruktúr patogénu, musela by mať veľkosť asi 100x menšiu ako patogén.

Priame prenikanie častíc do patogénov nie je pri liečbe potrebné a mnohokrát ani efektívne.

V chorom organizme môžu byť počty patogénov astronomické. Strieborných častíc použitých pri liečbe je ale v porovnaní s počtami patogénov len relatívne malé množstvo.
Aj pri menšom počte strieborných častíc je liečba preukázateľne účinná a to dokonca aj na zdravotné problémy, ktoré s patogénmi priamo nesúvisí ako napríklad bolestivosť kĺbov.

Jak je tedy možné, že dokonce i o něco větší stříbrná částice než je sám patogen jej dokáže eliminovat (zmenit, odstrániť)?

Liečba prebieha často len na princípe "doteku" častice rýdzeho kovu s následnou:

- zmenou vibrácie patogénu (pretaktovanie)
- zmenou jeho vyžarovania
- autodeštrukciou
- alebo jeho premenou

Na vysvetlenie je to zložité a preto použijeme prirovnanie:

U organizmu (človeka) má na jeho životné postoje, správanie i zdravie zásadný vplyv aké informácie prijíma zo svojho okolia.
Využíva k tomu iba vnemy ako zrak, sluch, alebo hmat.
Aj obyčajné informácie majú úplne zásadný vplyv na konanie dobra, alebo zla.

Slovo informácie znamená in-formation (in-vnútorný) (formation formovanie / programovanie).

- stretnutie jedného človeka s iným (autoritou)
- televízia, film, alebo aj jediná kniha môže zmeniť uvažovania človeka a jeho konanie.

Stretnutie patogénu s dinamizovanou časticou drahého kovu často predstavuje:

- zmenu chovaní patogénu, nebo
- zmenu jeho vyžarovania (nastolení poriadku)

Častice nemusí vždy do patogénu fyzicky preniknúť, alebo ho priamo likvidovať.
Veľká časť patogénov sa počas liečby obvykle len premieňa (fyzicky nikam nemizne).

Nie je teda správne si myslieť, že striebro v organizme má vždy len "zabíjať" nepriateľské patogény.
Samozrejme môžu byť v organizme aj patogény, ktoré je potrebné pri liečbe zlikvidovať a striebro to dokáže - ale neplatí to vždy.

Náš organizmus sa riadi zložitými procesmi, ktoré preukázateľne naznačujú jeho akúsi vnútornú inteligenciu. Tú do istej miery majú aj patogény.
Väčšinou nevieme prečo sa u niekoho choroba objaví a u iného nie.
A ani nedokážeme často rozlíšiť čo vytvorilo telo pre svoju záchranu a čo vytvorili patogény pre jeho poškodenie.

Nevieme ešte presne prečo tomu tak je, ale správne pripravený produkt z rýdzeho kovu to na rozdiel od priemyselne vyrábaných liečiv dokáže rozlíšiť.
Aj samotný fakt, či si striebro (liek) pripravíte sami - alebo si ho od niekoho kúpite - má na úspech liečby vplyv.

Využívanie princípov plne riadené potenciované výroby koloidov a nanočastíc, predstavuje jeden z najväčších úspechov našich generátorov, prístrojov Silver MEDIC®.

2. RozdIELY mezi koloidnÝm, nanočAsticovým, iónickým a monoatomickým kovOm

NANOSTRIBRO Silver MEDIC® - technolÓgiA NANO

Počas riadenej výroby sa z povrchu elektród pomaly oddeľujú veľmi malé častice rýdzeho kovu v obvyklej veľkosti 1 nanometer.
Tieto častice sú meniacim sa elektrickým poľom pri výrobe ovplyvňované tak, aby na svojom povrchu vytvárali elektrický náboj (elektro obal).

Tento elektrický obal sa na povrchu oddelených častíc udržiava počas výroby aj po dobu odporúčaného skladovania (elektrický náboj okrem iného zvyšuje účinnosť vyrobeného produktu).
Takto vyrobené častice sa drží od seba oddelené a nijako nereagujú medzi sebou ani stopovými látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík).

Stopy týchto látok obsahuje každá aj technicky veľmi náročne vyčistená voda.

TECHNOLÓGIA NANO
VÝHODY: Veľmi rýchla výroba. Nanočastice prenikajú ľahko pokožkou, tkanivami aj do nervovej sústavy.
NEVÝHODY: Pre niektoré ochorenia nemusí byť nanočastice optimálnou formou podania.
U NANOČASTÍC SA VYUŽÍVA DRAHÝ KOV V PÔVODNEJ NEZMENENEJ FORME.

KOLOIDNÉ STRIBRO Silver MEDIC® - technolÓgiA COLLOID

Pri riadenej výrobe sa z elektród pomerne rýchlo odlučujú celé skupiny stabilných častíc obvyklej veľkosti 1–50 nanometrov.

Na ich povrchu prístroj vytvára počas výroby len dočasný elektrický obal iné polarity a intenzity, než pri výrobe nanočasticového striebra.
Tento elektrický obal zabraňuje zámerne len po krátku dobu vzájomnej reakcii nielen medzi jednotlivými oddelenými časticami, ale aj medzi stopovými látkami obsiahnutými vo vode (napríklad vápnik, horčík).

Po ukončení výroby sa časť dočasného elektrického poľa "vybije" a častice sa tak môžu svojim povrchom výrazne priblížiť nielen k "susediacim" strieborným časticiam, ale tiež sa chemicky naviazať. Nejedná sa o klastre (zhluky degradovaných častíc striebra).
Po niekoľkých hodinách od ukončenia výroby tak vznikne pevná a stabilná takzvaná štrukturálne zlúčenina.
Vytvorenie tejto zlúčeniny môže prezrádzať aj postupné zlatisté zafarbenie rôznej intenzity.

U niektorých ochorení je výhodnejšie podať rýdzi kov vo forme zlúčeniny, než ako nanočastice.
Prípadne sa obe technológie NANO a koloid počas užívania kombinujú (napríklad pri závažných pľúcnych infekciách, alebo chronických ochorení).

TECHNOLÓGIA COLLOID
VÝHODY Veľmi rýchla výroba. Účinné na väčšinu bežných ochorení.
NEVÝHODY Pre niektoré ochorenia nemusí byť koloidná zlúčenina optimálnou formou podania.


U KOLOIDOV SA VYUŽÍVA DRAHÝ KOV VO FORME ZLÚČENINY.

INFORMAČNÉ STRIEBRO Silver MEDIC® - technolÓgiA ŠPECIAL

Pri riadenej výrobe sa z elektród oddeľujú takmer nemerateľné len stopové množstvá rýdzeho kovu.
Tieto stopy (nedajú sa nazývať časticami) prístroj postupne rozvibruje frekvenciami, ktoré používa organizmus na svoju regeneráciu. Ide tak o typický produkt informačnej medicíny.

Rýdzeho kovu je síce obsiahnuté vo vyrobenom produkte len nepatrné množstvo, ale vznikajúci produkt je vystavený po dobu desiatok minút intenzívnemu riadenému dynamickému pohybu (takzvané potencovaniu).

SPECIAL I.
VÝHODY
Vhodné pre očistu a ako udržiavacia dávka po úspešnom preliečení vážnych ochorení s postihnutím nervovej sústavy (borélie) apod. Viacej na:
DÁVKOVANIE

Pri riadenej výrobe sa z elektród oddeľujú takmer nemerateľné len stopové množstvá rýdzeho kovu.
Tieto stopy (nedajú sa nazývať časticami) prístroj postupne rozvibruje frekvenciami, ktoré používa
organizmus na svoju regeneráciu.
Ide tak o typický produkt informačnej medicíny. Rýdzeho kovu je síce obsiahnuté vo vyrobenom produkte len nepatrné množstvo, ale vznikajúci produkt je vystavený po dobu desiatok minút intenzívnemu riadenému dynamickému pohybu (takzvané potencovaniu).

NEVÝHODY Dlhšia doba výroby cca 70 minút. Nevhodné pre liečbu akútnych (práve prebiehajúcich) ochorení.

SPECIAL II.
VÝHODY
Elektricky PASÍVNE OXIDAČNÉ striebro má okrem pasivity aj riadene dodaný určitý podiel oxidov striebra.
Určené predovšetkým na ťažšie pľúcne a prieduškové infekcie, chronické bakteriálne ochorenie (napríklad CHOCHP). Optimalizované tiež pre inhaláciu. Viac na:
DÁVKOVANIE

NEVÝHODY Dlhšia doba výroby cca 90 minút.

 

IONICKÉ STRIEBRO

Ak opomenieme monoatomické kovy (popísané nižšie) sú ióny tie najmenšie častice oddeliteľné z drahého kovu.
Ióny sú neporovnateľne menšie ako nanočastice.
Ióny sa počas výroby odlučujú do každého vyrábaného produktu a je jedno, či sa vyrába koloidný, alebo nanočasticový produkt.

STRIEBRO, ZINOK
U striebra, alebo napríklad zinku, sa iónov na liečbu využíva menej a stačí na to množstvo obsiahnuté v každom vyrobenom produkte (NANO, KOLOID, ŠPECIAL).

ZLATO
Iná situácia je u zlata. Zlato má veľmi dobrý účinok, ak je pri výrobe odlučovanie väčšie množstvo iónov a naopak menej nanočastíc. Optimálne zloženie vyrábaného produktu zaisťuje automatika prístroja Silver MEDIC®.


IÓNICKÉ STRIEBRO
VÝHODY U riadenej výroby je možné prednosťi iónov využívať najlepšie u kovov s vysokou atómovou hmotnosťou, ako napríklad zlata alebo platiny.
NEVÝHODY V čisto iónické forme len obmedzené možnosti využitia.


IÓNY SÚ OBSIAHNUTÉ V KAŽDOM PRODUKTU (NANO, COLLOID (KOLOID), SPECIAL – technológie Silver MEDIC®.

MONOATOMICKÉ KOVY

Záujem o monoatomické zlato vzbudili informácie o jeho údajne mimoriadnych schopnostiach ovplyvňovať mentálne pochody človeka, umožňovať prepojenie oboch mozgových hemisfér, nadviazať spojenie s univerzom, zabraňovať starnutiu a podobne.

Popisovaných efektov mali dosahovať pri použití monoatomického zlata (slnečného prachu) už starí Egypťania.
Tieto úžasné vlastnosti sa bohužiaľ nikdy nepotvrdili a zostali len v rovine špekulácií aj preto, že v opísanom skupenstve zlato nie je k dispozícii.
Podľa pôvodných prameňov sa musí jednať o jemný, svetlý prášok vzhľadovo podobný bóraxu. Nejedná sa o tekutinu.

Nenašli sme nikde v Európe výrobcu alebo pracovisko, kde by vyrábali Monoatomické zlato.

Pod týmto názvom sa preto ponúkajú rôzne tekuté produkty na vodnej alebo alkoholovej báze vyrobené napríklad:
Z chloridu zlatistého, alebo z atómov kovov dočasne oddelených pomocou silného magnetického poľa.

Niektoré z týchto produktov sú kvalitne vyrobené, nejedná sa však o Monoatomické zlato u ktorého sú popisované ony zázračné účinky.
Ak by to pravda bola, vyzeralo by to na svete už dávno inak. Je mnoho extrémne bohatých ľudí, ktorí sú aj naďalej chorí a starnú.

Monoatomické kovy preto z nášho pohľadu nepredstavujú lepšiu alternatívu ako produkty vyrobené technológiou Silver MEDIC® – NANO, COLLOID (koloid), alebo SPECIAL.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.