OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Nižšie uvedené informácie o Ochrane osobných údajov sa týkajú spoločností:
MANAUTIK s.r.o. IČO: 29285399 / Silver MEDIC s.r.o. IČO: 29313619

Nakládanie s osobnými údajmi sa riadi a je v súlade s platnými zákonmi Českej republiky.

Súhlas s týmito podmienkami je podľa nového zákona potrebný pre možnosť akejkoľvek komunikácie vrátane uskutočnenia nákupu na prevádzke firmy alebo cez e-shop.

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov:

Odoslaním objednávky, dotazu, zavolaním na zákaznícku linku, návštevou na našich webových stránkach dobrovoľne súhlasíte s tým, že sme oprávnení v nutnom rozsahu spracovávať niektoré Vaše osobné údaje.

Za osobné (chránené) údaje, ktoré spracovávame sa považujú:
Meno, adresa, telefón, alebo email.
Identifikácia podnikateľov a živnostníkov (IČO, DIČ).
Údaje o realizovaných objednávkach konkrétnym zákazníkom (subjektom).
Súbory cookies (aktivita pri návšteve webových stránok).
Oznámené informácie osobného charakteru ako napríklad zdravotný stav.
Hovory na zákazníckej linke (hovory sa nahrávajú a sú považované za dôverné).

Prečo s osobnými dátami nakladáme:
1) Pre potreby fakturácie a pre prípadné uplatnenie záruky na tovar.
2) Pre potreby doručenie alebo prevzatia tovaru a odovzdanie informácií o objednávke.
3) Ak informovať zákazníka o novej verzii ovládacieho programu jeho prístroje (týka sa iba majiteľov prístroja Silver MEDIC®).
4) Pre zvýšenie kvality našich služieb (možnosť poskytovať zľavy, bonusy, poradenstvo a pod).
5) Pre možnosť spracovať odpoveď na Vašu otázku.
6) Pre potreby finančného úradu (typicky identifikácia platcov DPH, identifikácia právnických osôb alebo subjektov oslobodených od platenia dane, evidencia platieb nad stanovený limit pre anonymné platby a v ostatných prípadoch kedy to ukladá zákon).

Ochrana dát:
Na ochranu dát používame softvérové i hardvérové zabezpečenie všetkej komunikácie.
Osobné dáta sú ukladané na digitálnom nosiči s vysokým stupňom zabezpečenia a to aj proti odcudzeniu, alebo manipuláciu neoprávnenou osobou.
So všetkými osobnými údajmi je po celú dobu kedy je evidujeme zaobchádzané ako s dôvernými informáciami. Tieto informácie nezverejňujeme, neposkytujeme tretím stranám, neumožňujeme nahliadnutie do nich a podobne.

Bohužiaľ nemôžeme zaručiť, že budú Vaše dáta pri vzájomnej komunikácii vždy 100% zabezpečená. Za určitých okolností majú prístup k dátam osobného charakteru tiež poskytovatelia elektronickej komunikácie, niektoré štátne inštitúcie konajúcej na základe zákona alebo rozhodnutia súdov, pracovníci tajných služieb a ďalšie inštitúcie, ktorým to výslovne, alebo skryto umožňuje zákon.
Napriek tomu, že sa snažíme o maximálne zabezpečenie všetkých firemných dát existuje u každej komunikácie možnosť, že sa k dátam dostane neoprávnená osoba, ktorej sa podarí všetky bezpečnostné opatrenia prekonať. Aj z tohto dôvodu priebežne aktualizujeme úrovne zabezpečenia v závislosti na nových poznatkoch.

Využívanie súborov cookies:
Využívanie cookies z nášho webu nám umožňuje sledovať aktivitu návštevníkov na našich webových stránkach pre účely zefektívnenie prezentácií jednotlivých častí našich stránok. Dáta sú anonymné, bez priamej identifikácie návštevníka.

Doba počas ktorej údaje uchovávame:
Údaje osobného charakteru uchovávame po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Najviac však po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto lehoty sú dáta osobného charakteru z našej databázy vymazaná. Vystavené daňové doklady sa uchovávajú zo zákona o účtovnej evidencii po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo a nie je možné ich pred týmto zákonom stanoveným termínom skartovať (vymazať).

Práva osôb (subjektov) o ktorých evidujeme osobné údaje:
Osoba (subjekt) má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Možno tak urobiť písomne, formou e-mailu, listom, alebo zavolaním na zákaznícku linku.
Subjektu sme povinní na požiadanie tiež oznámiť aké údaje o ňom evidujeme a ako sa s nimi nakladalo. Subjekt má právo požiadať o zmenu vedených údajov, prípadne požadovať aj ich trvalé vymazanie (právo byť zabudnutý). Vymazanie údajov prebehne najneskôr do 30 dní.
Odstránenie osobných údajov však nemožno vykonať v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie všetkých právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Pre zmeny v evidencii osobných údajov, pre informácie o rozsahu evidovaných dát a ďalších úkonoch spojených s ochranou osobných dát nás môžete kontaktovať tu: KONTAKT

Právo na informácie o evidovaných dátach:
Máte právo vedieť, aké údaje a v akom rozsahu o vás spracovávame. Tieto informácie Vám na požiadanie oznámime. Ak zistí osoba (subjekt) o ktorom evidujeme údaje, že spracovávame údaje v rozpore so zákonmi na Ochranu osobných údajov, má právo požadovať vysvetlenie, prípadne okamžitú nápravu.
Ak subjektu (osobe) držiteľ údajov nevyhovie, alebo nevykoná nápravu, má subjekt právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/